ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χειραγώγηση κερδών και η επίδραση της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε χώρες της Ευρώπης: στοιχεία από Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία
Δημιουργός :Ρουμπελάκη, Νεκταρία
Συντελεστής :Αναγνωστοπούλου, Σεράϊνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξεταστεί η επίδραση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008 στη χειραγώγηση κερδών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα της χειραγώγησης κερδών έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια πολλούς ερευνητές και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, καθώς υπάρχουν κίνητρα τόσο για αύξηση όσο και για μείωση του βαθμού της χειραγώγησης των κερδών.Το ερώτημα που επιχειρεί να απαντήσει η μελέτη αυτή είναι εάν η χειραγώγηση κερδών είναι περισσότερο εκτεταμένη κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης σε σύγκριση με την περίοδο πριν την οικονομική κρίση. Επιπρόσθετα, εξετάζονται οι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τη στρατηγική δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.Οι χώρες που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία. Η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από την τρέχουσα οικονομική κρίση. Η Ιταλία έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση, αλλά όχι τόσο έντονα όσο η Ελλάδα. Η Γαλλία αποτελεί μία από τις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι από τις χώρες που έχουν επηρεαστεί λιγότερο από την οικονομική κρίση. Το δείγμα που χρησιμοποιείται αποτελείται από 4,810 παρατηρήσεις που αφορούν εταιρείες εισηγμένες στα χρηματιστήρια των τριών παραπάνω χωρών την επταετία 2005 – 2011.Για να διαπιστωθεί η επίδραση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στη χειραγώγηση των κερδών χρησιμοποιείται τα υπόδειγμα της Jones (1991) καθώς και το τροποποιημένο υπόδειγμα της Jones(Dechowetal, 1995). Με τη χρήση των δύο υποδειγμάτων υπολογίζεται το μέρος των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων που μπορούν να επηρεαστούν από τις επιλογές της διοίκησης (discretionaryaccruals). Εκτιμώντας τη στατιστική σημαντικότητα των μέσων όρων και των διαμέσων των discretionaryaccruals για κάθε μία από τις τρεις παραπάνω χώρες κατά τις περιόδους 2006 – 2007, 2008 και 2009 – 2011,ερευνάται ο βαθμός της χειραγώγησης κερδών κατά την οικονομική κρίση σε σύγκριση με την περίοδο πριν την οικονομική κρίση. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιείταιένα υπόδειγμα, ώστε να διαπιστωθεί εάν καιμε ποιο τρόπο επηρεάζεται η στρατηγική δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών από την οικονομική κρίση, από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της κάθε εταιρείας και από τον παράγοντα χώρα.Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι την περίοδο της οικονομικής κρίσης ενδέχεται σε κάποιες χώρες να παρουσιάζεται χειραγώγηση των κερδών προς τα κάτω, λόγω της ύπαρξης αρνητικών discretionaryaccruals. Βέβαια, το φαινόμενο αυτό είναι πιθανό να οφείλεται σε κάποιο βαθμό και στην ιδιαίτερα χαμηλή οικονομική απόδοση των εταιρειών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης (Kotharietal, 2005), δεδομένου ότι η αρνητική αποδοτικότηταμπορεί να μεταφράζεται σε ιδιαίτερα αρνητικά discretionaryaccrualsγια τις εταιρείες. Από τα αποτελέσματα, επίσης, προκύπτει ότι η ποιότητα της δημοσιευόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης βελτιώνεται την περίοδο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά κάθε εταιρείας, όπως το μέγεθος και οι ανάγκες χρηματοδότησης.
Λέξη κλειδί :Χειραγώγηση κερδών
Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση 2008
Ελλάδα
Ιταλία
Γαλλία
Ημερομηνία :31-10-2012
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Roumpelaki_2012.pdf

Τύπος: application/pdf