ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αντίδραση των επενδυτών σε ανακοινώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων
Δημιουργός :Λογοθέτη, Πολυξένη
Συντελεστής :Σπύρου, Σπύρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :H παρούσα έρευνα μελετά την αντίδραση των επενδυτών σε ανακοινώσεις εξαγορών που συμβαίνουν στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου την περίοδο 1997 – 2006. Στη μελέτη εξετάζονται οι σημαντικότεροι παράγοντες που συμμετέχουν στη διαμόρφωση των βραχυπρόθεσμων υπεραποδόσεων των εταιριών που ανακοινώνουν εξαγορές. Πιο συγκεκριμένα, οι παράγοντες που εξετάζονται είναι οι εξής: η υπόσταση της εταιρίας – στόχος (όσον αφορά στην εισαγωγή της στο χρηματιστήριο ή όχι), η μέθοδος πληρωμής με την οποία γίνεται η συναλλαγή, το μέγεθος της εξαγοράζουσας και εξαγοραζόμενης εταιρίας καθώς και η αποτίμηση της εταιρίας που κάνει μια εξαγορά. Τέτοιοι παράγοντες φαίνεται να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις βραχυπρόθεσμες υπεραποδόσεις που βιώνουν οι μέτοχοι των εξαγοράζουσων εταιριών.Η συλλογή του δείγματος δεδομένων που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της μελέτης περιλαμβάνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της έρευνας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η συλλογή του συνολικού δείγματος έχει πραγματοποιηθεί με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν τεθεί. Έχοντας συλλέξει όλα τα απαραίτητα δεδομένα, η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέτη βασίζεται στον υπολογισμό των βραχυχρόνιων υπεραποδόσεων που σημειώνουν οι μέτοχοι των εταιριών που προβαίνουν σε ανακοινώσεις εξαγορών χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο αγοράς που έχουν ακολουθήσει πολλοί ερευνητές μέχρι σήμερα. Ο υπολογισμός των υπεραποδόσεων γίνεται για ένα παράθυρο δεδομένων πέντε ημερών (-2, +2) γύρω από την ημερομηνία ανακοίνωσης της εξαγοράς.Ένα σημαντικό κομμάτι της μελέτης αναφέρεται στην ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας επισημαίνοντας τα κυριότερα ευρήματα των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης φαίνεται ότι συμβαδίζουν σε μεγάλο βαθμό με τις προηγούμενες έρευνες.Τέλος, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα στα οποία καταλήγει η παρούσα μελέτη. Πιο συγκεκριμένα, τα συμπεράσματα της έρευνας έχουν ως εξής: Πρώτον, όσον αφορά στην υπόσταση των εξαγοραζόμενων εταιριών, φαίνεται ότι οι βραχυπρόθεσμες υπεραποδόσεις που σημειώνουν οι μέτοχοι των εταιριών που εξαγοράζουν μη εισηγμένες εταιρίες – στόχους είναι υψηλότερες σε σχέση με τις υπεραποδόσεις που προκύπτουν στην περίπτωση που οι εξαγορές αναφέρονται σε εισηγμένες εταιρίες. Πιο συγκεκριμένα, οι βραχυπρόθεσμες υπεραποδόσεις που βιώνουν οι μέτοχοι των εταιριών που εξαγοράζουν εισηγμένες εταιρίες είναι αρνητικές ενώ αντίθετα, οι υπεραποδόσεις των εταιριών που εξαγοράζουν μη εισηγμένες εταιρίες είναι θετικές. Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι πιο έντονα όταν οι εξαγορές χρηματοδοτούνται με ανταλλαγή μετοχών. Δηλαδή, οι υπερβάλλουσες αποδόσεις των εταιριών που εξαγοράζουν μη εισηγμένες εταιρίες είναι θετικές και μάλιστα είναι υψηλότερες στην περίπτωση που ως μέσο συναλλαγής χρησιμοποιείται η ανταλλαγή μετοχών. Οι εξαγοράζουσες εταιρίες με χαμηλή αγοραία κεφαλαιοποίηση (μικρές εξαγοράζουσες εταιρίες) σημειώνουν βραχυπρόθεσμες υπερβάλλουσες αποδόσεις οι οποίες είναι υψηλότερες από τις υπεραποδόσεις που σημειώνουν οι μεγάλες εταιρίες οι οποίες προβαίνουν σε εξαγορές άλλων εταιριών. Ακόμη, σχετικά με το μέγεθος της εξαγοραζόμενης εταιρίας, όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της εταιρίας – στόχος σε σχέση με αυτό της εξαγοράζουσας εταιρίας, τόσο πιο υψηλές είναι οι υπερβάλλουσες αποδόσεις που σημειώνουν οι μέτοχοι των εταιριών που προβαίνουν στις εξαγορές αυτές. Επίσης, όσον αφορά στην αγοραία αποτίμηση των εξαγοράζουσων εταιριών, η παρούσα μελέτη καταλήγει σε παρόμοια αποτελέσματα με αυτά της σχετικής βιβλιογραφίας η οποία υποστηρίζει ότι όσο πιο υπερτιμημένες είναι οι μετοχές των εξαγοράζουσων εταιριών, τόσο πιο χαμηλές θα είναι οι υπερβάλλουσες αποδόσεις που θα βιώσουν οι μέτοχοι των εταιριών αυτών μετά από μία εξαγορά. Τέλος, όσον αφορά στην αντίδραση των επενδυτών στην πληροφόρηση που δέχονται από τις ανακοινώσεις εξαγορών φαίνεται ότι οι επενδυτές υποαντιδρούν σε ανακοινώσεις εξαγορών που συμβαίνουν τη δεκαετία 1997 – 2006 στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.
Λέξη κλειδί :Εξαγορές
Συγχωνεύσεις
Βραχυχρόνιες υπεραποδόσεις εταιρειών
Ηνωμένο Βασίλειο
Ημερομηνία :17-06-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Logotheti_2008.pdf

Τύπος: application/pdf