ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα κόστη και τα οφέλη της υιοθέτησης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
Δημιουργός :Τσούμπας, Χρήστος
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στις 24 Νοεμβρίου 2014 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», τα νέα Ε.Λ.Π όπως αναφέρονται. Σύμφωνα με τον νόμο, τα ΕΛΠ μπαίνουν σε εφαρμογή από την 1/1/2015. Αποτελούν ουσιαστικά την ανταπόκριση του κράτους στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων και στοχεύουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου ρυθμιστικού πλαισίου, στη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, χωρίς ωστόσο να δυσχεραίνεται το έργο των φορολογικών ή άλλων ελέγχων. Πολύ σημαντικό βέβαια είναι το γεγονός ότι βασικό «θεμέλιο» του νομοθετήματος είναι η νέα κωδικοποιημένη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013/34, της οποίας το λογιστικό σκέλος ενσωματώνεται, πλήρως, στο νομοσχέδιο, καθώς και οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.Συγκεκριμένα, τα Ε.Λ.Π έρχονται από την μία πλευρά ως απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, ενώ από την άλλη να προσφέρουν επίσης λύσεις για την ενοποίηση, βελτίωση και συμπλήρωση των λογιστικών κανόνων της χώρας, κωδικοποιώντας και εκσυγχρονίζοντας το πλαίσιο της λογιστικής τυποποίησης, που εισήγαγε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο πριν από τριάντα πέντε χρόνια. Σύμφωνα με το νομοθέτη, βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίζονται τα Ε.Λ.Π είναι ότι η οικονομική ουσία είναι υπεράνω του τύπου, (κάποια από τα προηγούμενα νομοθετικά πλαίσια είχαν κατηγορηθεί ως τυπολατρικά), ενώ με το συγκεκριμένο νομοθέτημα υποστηρίζεται πως διαβαθμίζεται το λογιστικό κόστος των επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθός τους, σύμφωνα με το πνεύμα της κοινοτικής οδηγίας 2013/34/ΕΕ.: «Όσο μικρότερη είναι η επιχείρηση τόσο απλούστερο είναι το λογιστικό της πλαίσιο».Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν μια σχετικά νέα κατάσταση στο ελληνικό λογιστικό σύστημα με αποτέλεσμα και οι αντίστοιχες μελέτες που έχουν διεξαχθεί να είναι προς το παρόν περιορισμένες. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη της εναρμόνισης της Ελληνικής λογιστικής με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα από την οπτική γωνία της ανάλυσης κόστους-οφέλους, όπως αυτή προκύπτει, έχοντας ως βάση την ανατροφοδότηση που παρείχαν αρμόδια οικονομικά στελέχη επιχειρήσεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με2την συλλογή στοιχείων, μέσω ερωτηματολογίων, από τριάντα μία εταιρίες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για συμμετοχή σε αυτή.Στηριζόμενοι κυρίως στο περιεχόμενο του ίδιου του νομοθετήματος που εισήγαγε τα Ε.Λ.Π, τις αντιδράσεις του επιχειρηματικού κόσμου σε αυτό αλλά και σε παρόμοιες έρευνες που έχουν διεξαχθεί κατά το παρελθόν καταλήξαμε στον προσδιορισμό των κυριότερων κοστών και οφελών που συνεπάγονται από την υιοθέτηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Τα κόστη εκπαίδευσης προσωπικού, διπλής έκθεσης οικονομικών καταστάσεων, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων των υπολογιστών συνθέτουν τα βασικά έξοδα. Ενώ τα οφέλη της νέας κατάστασης είναι ότι τα Ε.Λ.Π. αποτελούν ένα απαραίτητο, σύγχρονο και ακριβοδίκαιο λογιστικό σύστημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις το οποίο προσφέρει πιο αξιόπιστη πληροφόρηση στους επενδυτές, παρέχει τη δυνατότητα για πρόσβαση της επιχείρησης σε ξένες χρηματοδοτικές αγορές, προσφέρει λύσεις για συναλλαγές που δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμα και είναι για την διοίκηση μία καλή πηγή πληροφοριών για την λήψη αποφάσεων.Σύμφωνα με την δομή της εργασίας, η εισαγωγή ακολουθείται από το πρώτο κεφάλαιο όπου επιχειρείται μια πρώτη παρουσίαση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Στην συνέχεια παρουσιάζεται το κεφάλαιο όπου καταγράφονται οι σημαντικότερες διαφορές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ακολουθούμενο από το κεφάλαιο όπου παρουσιάζονται οι κύριες διαφορές του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Στο τέταρτο κεφάλαιο προσεγγίζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την εφαρμογή του νέου νομοθετήματος. Ενώ ακολουθεί στα επόμενα κεφάλαια, η ανάλυση των υποθέσεων, της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων της έρευνας και τέλος παρατίθενται τα τελικά συμπεράσματα που εξάγονται από την εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας.
Λέξη κλειδί :Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
Ημερομηνία :2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsoumpas_2016.pdf

Τύπος: application/pdf