ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστική ανάλυση των αριθμοδεικτών «οικοδομικής δραστηριότητας νέων κτιρίων κατοικιών» & πρόβλεψη τους για το επόμενο έτος
Δημιουργός :Χαρούλης, Αντώνιος
Συντελεστής :Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :191σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποτελείται από τρία ανεξάρτητα μέρη.Στο πρώτο μέρος γίνεται μια προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης της θεωρίας ανάλυσης χρονολογικών σειρών, με παράλληλη εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα. Τα δεδομένα αφορούν τρεις διαφορετικούς αριθμοδείκτες που σχετίζονται μεταξύ τους και αφορούν την οικοδομική δραστηριότητα νέων κατοικιών. Οι διαχρονικές τιμές των δεικτών λήφθηκαν από δημοσιευμένα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος. Συγκεκριμένα, οι δείκτες αυτοί είναι οι παρακάτω:•Δείκτης κόστους υλικών (μηνιαία δεδομένα)•Δείκτης κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (τριμηνιαία δεδομένα)•Δείκτης κόστους εργασίας (τριμηνιαία δεδομένα)Εφαρμόστηκαν τεχνικές ανάλυσης χρονολογιών σειρών, ώστε να περιγραφεί η διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών και παράλληλα επιχειρήθηκε η πρόβλεψη της μελλοντικής τους συμπεριφοράς μέσω κατάλληλης μοντελοποίησης κάθε χρονολογικής σειράς.Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η απόδοση στα ελληνικά τεσσάρων δημοσιεύσεων οι οποίες έχουν συνταχτεί από ερευνητές του εξωτερικού και αφορούν την καινοτομία στην κατασκευή των κατοικιών.Στο τρίτο και τελευταίο μέρος παρουσιάζεται τμήμα ενός συνοπτικού εγχειριδίου χρήσης το οποίο αφορά το πρόγραμμα ArcGIS Desktop της ESRI και το οποίο αποτελεί την απόδοση στα ελληνικά του αντίστοιχου εγχειριδίου το οποίο έχει συνταχτεί από το University of Arkansas Libraries.
This master’s thesis is consisted of three independent parts.In the first part, an attempt for a brief presentation of time series theory is made, while applying it in real data at the same time. The data used are on three indices concerning housing construction which are related with one another. The real values of the indices are retrieved from the National Statistical Service of Greece. Specifically, the three used indices are the following:•Index number that expresses the cost of the materials (monthly data)•Index number that expresses the cost of new houses (quarterly data)•Index number that expresses the labor cost (quarterly data)Time series techniques as well as BOX-JENKINS techniques are used in order to describe time evolution of the three index numbers. Furthermore, their future behavior was predicted by means of time series models developed for that purpose.In the second part, four papers dealing with innovation in housing industry are translated from English into the Greek language.In the third and final part, a tutorial concerning the software ArcMap™ by ESRI is presented. This tutorial comprises a chapter of a completed tutorial of ArcGIS Desktop by ESRI and is a translation into the Greek language of the original text written by University of Arkansas Libraries.
Λέξη κλειδί :Χρονολογικές σειρές
Στατιστική ανάλυση
Αριθμοδείκτες
Οικοδομικός τομέας
ArcGIS
Ημερομηνία :31-10-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Xaroulis_2008.pdf

Τύπος: application/pdf