ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Creativity and social compromise in tertiary education: a latent variable model
Εναλλακτικός τίτλος :Δημιουργικότητα και κοινωνικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: μοντέλο λανθάνουσων μεταβλητών
Δημιουργός :Oikonomou. Eleni A.
Οικονόμου, Ελένη Α.
Συντελεστής :Kandilorou, Eleni (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Many constructs that are of interest to social scientists can not be observed directly. Examples are preferences, attitudes, behavioural intentions, and personality traits. Such constructs can only be measured indirectly by means of observable indicators, such as questionnaire items designed to elicit responses related to an attitude or preference. Various types of scaling techniques have been developed for deriving information on unobserved constructs of interest from the indicators. An important family scaling methods is formed by latent variable models.In the behaviour sciences, response variables are often no continuous, common types being dichotomous, ordinal or nominal variables, cons and durations. Conventional structural equation models (SEMs) have then been generalized to accommodate different kinds of responses.A powerful approach to probabilistic modelling involves supplementing a set of observed variables with additional latent or hidden variables. We will use a latent variable model in order to examine the effect of creativity and social compromise in tertiary education using an Australian dataset.
Πολλές έννοιες που είναι ενδιαφέροντες για τους επιστήμονες της κοινωνιολογίας δεν μπορούν να παρατηρηθούν άμεσα. Μερικά παραδείγματα μπορoύμε να πούμε ότι είναι η συμπεριφορά, οι προτιμήσεις, τοποθετήσεις, προθέσεις συμπεριφοράς καθώς και γνωρίσματα προσωπικότητας. Τέτοιες έννοιες μπορούν μόνο να μετρηθούν έμμεσα με την βοήθεια αξιοσημείωτων – ευδιάκριτων δεικτών, όπως είναι στοιχεία από ερωτηματολόγιο σχεδιασμένα με σκοπό να αποσπάσουν τις απαντήσεις οι οποίες αφορούν μια τοποθέτηση ή κάποια προτίμηση του ατόμου.Διάφοροι τύποι κλίμακας - διαβάθμισης έχουν αναπτυχθεί για την άντληση των πληροφοριών από δείκτες που αφορούν απαρατήρητα κατασκευάσματα ενδιαφέροντος.Μια σημαντική μέθοδος κλίμακας είναι η χρήση αφανών μεταβλητών.Στις επιστήμες συμπεριφοράς, οι μεταβλητές αναφοράς δεν είναι συχνά συνεχείς. Ο πιο κοινός τύπος είναι οι διχοτομικές, οι τακτικές ή οι ονομαστικές μεταβλητές.Τα συμβατικά δομικά πρότυπα εξίσωσης (SEMs) έχουν γενικευτεί για να προσαρμόσουν τα διαφορετικά είδη απαντήσεων των ερωτηματολογίων.Μια ισχυρή προσέγγιση στην πιθανολογική διαμόρφωση περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός συνόλου παρατηρηθεισών μεταβλητών με τις πρόσθετες αφανείς ή κρυμμένες μεταβλητές (αφανής μεταβλητές).Θα χρησιμοποιήσουμε ένα μοντέλο αφανών μεταβλητών, προκειμένου να εξετάσουμε την επίδραση της δημιουργικότητας και του κοινωνικού συμβιβασμού στην ανώτατη εκπαίδευση χρησιμοποιώντας ένα αυστραλιανό σύνολο δεδομένων.
Λέξη κλειδί :Creativity
Social compromise
Tertiary Education
Δημιουργικότητα
Κοινωνικότητα
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Ημερομηνία :31-01-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Oikonomou_2009.pdf

Τύπος: application/pdf