ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Six Sigma: overview, historical development and future
Εναλλακτικός τίτλος :Η μεθοδολογία 6 Sigma: επισκόπηση, ιστορία και μέλλον
Δημιουργός :Συγγελόπουλος, Ιωάννης
Συντελεστής :Ψαράκης, Στέλιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :96p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :This thesis provides an introduction and overview of the Six Sigma methodology, its development and evolution through the course of history. We analyze each and every step and process used during the Six Sigma methodology, including the DMAIC approach, the Belt system and Design of Experiments. Our goal is to describe its major components, including how it is usually implemented in business organizations, and the role of statistics and statisticians in the process. We also discuss the implications of Six Sigma for education and training of statisticians and the potential impact on the statistics profession. Finally, we briefly comment on the impact of Six Sigma on the practice of statistics in industry
Η παρούσα διπλωματική εργασία παρέχει μια εισαγωγή και μια σφαιρική επισκόπηση της μεθοδολογίας 6 Σίγμα και την εξέλιξη της με την πάροδο των χρόνων. Αναλύεται ξεχωριστά κάθε βήμα και κάθε διαδικασία που χρησιμοποιείται στη διάρκεια της μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων της προσέγγισης DMAIC, του Belt system και της DΟE. Ο σκοπός είναι να περιγραφούν τα κύρια στοιχεία, όπως τον τρόπο που εφαρμόζεται συνήθως σε επιχειρήσεις καθώς και το ρόλο της στατιστικής και των στατιστικών στη διαδικασία. Επιπροσθέτως, αναλύεται η εφαρμογή του 6 Σίγμα στην εκπαίδευση και εκμάθηση των στατιστικών και τον πιθανό αντίκτυπο στο στατιστικό επάγγελμα. Τελικώς, σχολιάζεται εν συντομία ο αντίκτυπος στην πράξη και την εφαρμογή της στατιστικής στον εργασιακό τομέα.
Λέξη κλειδί :Six Sigma
DMAIC approach
Belt system
Design of Experiments
Ημερομηνία :30-04-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Siggelopoulos_2009.pdf

Τύπος: application/pdf