ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η δομή και η λειτουργία της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα: σκέψεις και προβληματισμοί για καλύτερη και δικαιότερη περίθαλψη
Εναλλακτικός τίτλος :The structure and operation of private health insurance in Greece: thoughts and brainstorming, in order to achieve better and fair care
Δημιουργός :Νικολάου, Νικόλαος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :111σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια απόκτησης του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στη στατιστική, με ειδίκευση στη διαχείριση των ασφαλιστικών οργανισμών. Έχοντας υπόψη την έλλειψη επαρκούς βιβλιογραφίας όσον αφορά το θέμα της παροχής υπηρεσιών υγείας από ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, θεωρήθηκε χρήσιμο να πραγματοποιηθεί μελέτη, ο σκοπός της οποίας θα ήταν να τονίσει τη χρησιμότητα της ιδιωτικής ασφάλισης στην εποχή μας και να αφυπνίσει ει δυνατόν την ασφαλιστική συνείδηση του αναγνώστη. Δόθηκε επίσης ιδιαίτερη προσοχή ώστε όλα τα στοιχεία να παρουσιαστούν με τρόπο συνοπτικό, αλλά βάσει εμπεριστατωμένων στοιχείων, έτσι ώστε να γίνει τονιστεί ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, ζητήθηκε η συνεργασία μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας που δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην Ελλάδα στο χώρο της υγείας, καθώς επίσης, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία νοσηλείας ασφαλισμένων σε μεγάλη ιδιωτική κλινική της Αθήνας. Τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση περαιτέρω διερεύνησης, για όσους επιθυμούν να ασχοληθούν σε μεγαλύτερο βάθος με το θέμα της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου και θα πρέπει πάντα να προσφέρεται αφειδώς.
This thesis has been elaborated in accordance to the requirements of the Master of Science programme, of t he Department of Statistics of the Economic University of Athens. Taking into account the lack of sufficient bibliography as far as the subject of Private Health Insurance in Greece is concerned, it was considered useful to perform a research that would clarify the necessity of private health insurance to the public and, if possible, awaken the insurance conscience that seems to lack in a great percentage of the people nowadays.In order to perform this research, we asked the cooperation of a major insurance company in Greece, with a long year experience in the field of health insurance. The required data was collected from the archives of the patients of one of the largest hospitals in Athens that collaborates with the given insurance company. The conclusions to which we have arrived are very interesting and could be used as a starting point by anyone who might be interested in performing a more thorough research in the future.Health is the most valuable good in a man’s life and should be provided lavishly.
Λέξη κλειδί :Ιδιωτική ασφάλιση
Ελλάδα
Ασφάλιση υγείας
Περίθαλψη
Ημερομηνία :30-11-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Nikolaou_2008.pdf

Τύπος: application/pdf