ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δείκτες ποιότητας ζωής
Εναλλακτικός τίτλος :Quality of life indicators
Δημιουργός :Τσίγκος, Δημήτριος Αθαν.
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σε αυτή την εργασία αναφερόμαστε στην προσπάθεια μέτρησης του επιπέδου της ποιότητας ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1970 σε επίπεδο πολιτειών καθώς και στη μελέτη των μητροπολιτικών περιοχών. Αναφερόμαστε επίσης στον σκοπό, την μεθοδολογία και τις πηγές δεδομένων από τις 243 μεγαλύτερες πόλεις.
In this study is reported the effort of measurement of the quality of life in the United States in 1970 in the level of the state as well as the study of the metropolitan areas. It is also reported the aim, the methodology and the sources of data of the 243 biggest cities.
Λέξη κλειδί :Δείκτες ποιότητας ζωής
ΗΠΑ
Measurement of quality of life
USA
Ημερομηνία :31-08-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsigkos_2008.pdf

Τύπος: application/pdf