ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Bayesian Latent Variable Models for Binomial Responses: analysis of Schizotypal and Consumer Behavior Data from a University Study
Εναλλακτικός τίτλος :Μπεϋζιανά Μοντέλα Λανθανουσών Μεταβλητών για Διωνυμικά δεδομένα: ανάλυση Σχιζοτυπικής και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς σε δείγμα Φοιτητών και Σπουδαστών
Δημιουργός :Oikonomou, Athanasia
Συντελεστής :Ntzoufras, Ioannis (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :122p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :The aim of this thesis is to examine whether impulsive and compulsive buying are related to the schizotypal personality characteristics. The Bayesian approach may be adopted to analyze the association between Schizotypal Personality Questionnaire (SPQ) scale and impulsive and compulsive responses of university students in Greece.In Bayesian analysis all the available prior information of the data is used in combination with the data likelihood in order to calculate posterior distribution of the parameters of interest. Here statistical inference and interpretation of the parameters is solely based on their posterior distribution. However, usually it is difficult to calculate the posterior distribution of interest. In such cases modern computational methods such as Markov Chain Monte Carlo techniques are used to generate a sample from the corresponding posterior distributions of interest in which we can base our inference.Firstly we present the latent factorial structure of schizotypal personality disorder as examined in the related bibliography. Several factor models are used to identify the latent structure of the data and represent hidden dimensions of Schizotypal Personality Disorder. Five models are compared via model selection criteria.After analysing the latent structure of SPQ, we construct models to associate schizotypal data with impulsive and compulsive buying data. In our analysis we used the Binomial/ Logit model while in the related bibliography is used the normal one. Finally, having applied these models we observed that that there was no strong connection between comsuming behavior and schizotypy.
Στόχος αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση της πιθανής σχέσης μεταξύ παρορμητικής και καταναγκαστικής καταναλωτικής συμπεριφοράς και του σχιζοτυπικού χαρακτηριστικού ενός ατόμου. Η Μπεϋζιανη προσέγγιση υιοθετείται για την ανάλυση της κλίμακας σχιζοτυπικής συμπεριφοράς ΕΣΠ (SPQ) και των απαντήσεων σχετικά με αυθόρμητες και καταναγκαστικές συμπεριφορές σε ένα δείγμα Ελλήνων φοιτητών.Στην Μπεϋζιανή ανάλυση χρησιμοποιείται όλη η διαθέσιμη εκ των προτέρων πληροφορία των δεδομένων (δηλαδή μη πληροφοριακών δεδομένων) σε συνδυασμό με την πιθανοφάνεια έτσι ώστε να υπολογιστεί η εκ των υστέρων κατανομή των παραμέτρων. Σε αυτή την προσέγγιση, η στατιστική συμπερασματολογία σε σχέση με τις υπό εξέταση παραμέτρους βασίζεται εξ ολοκλήρου στην εκ των υστέρων κατανομή. Ωστόσο συχνά είναι δύσκολο να υπολογιστεί η εκ των υστέρων κατανομή. Στην περίπτωση αυτή, σύγχρονες υπολογιστικές μέθοδοι όπως οι μέθοδοι προσομοίωσης MCMC παρέχουν την απαραίτητη εκ των υστέρων κατανομή και μας δίνουν την δυνατότητα να αναπαράγουμε ένα τυχαίο δείγμα στο οποίο μπορούμε να βασίσουμε την συμπερασματολογία μας.Αρχικά, θα αναλύσουμε λανθάνοντα παραγοντικά μοντέλα της σχιζοτυπικής διαταραχής της προσωπικότητας σύμφωνα με αυτά που έχουν παρουσιαστεί ήδη στη σχετική βιβλιογραφία. Διάφορα παραγοντικά μοντέλα χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να αποκαλύψουμε την λανθάνουσα δομή των δεδομένων και να αναπαραστήσουμε μέσα από ένα μοντέλο τις κρυμμένες διαστάσεις της σχιζοτυπικής διαταραχής της προσωπικότητας. Πέντε μοντέλα που έχουν χρησιμοποιηθεί στη σχετική βιβλιογραφία συγκρίνονται μέσω κριτηρίων επιλογής του καταλληλότερου μοντέλου για να καταλήξουμε σε αυτό που περιγράφει καλύτερα τα δεδομένα μας.Κατόπιν, συνδέουμε τα σχιζοτυπικά δεδομένα με τα δεδομένα της αυθόρμητης και της καταναγκαστικης καταναλωτικής συμπεριφοράς εφαρμόζοντας τρία μοντέλα για κάθε περίπτωση. Με αυτή την ανάλυση εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ των σχιζοτυπικών χαρακτηριστικών και της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Για την αναλυσή μας χρησιμοποιήσαμε το Binomial/ Logit μοντέλο ενώ στην βιβλιογραφία χρησιμοποιείται το κανονικό. Στο τέλος αυτά τα τρία μοντέλα συγκρίνονται και καταλήγουμε σε αυτό που καλύτερα περιγράφει αυτή την σχέση. Επίσης συμπεραίνουμε πως δεν υπάρχει ισχυρή σχέση αναμεσα στην καταναλωτική συμπεριφορά και την σχιζοτυπία.
Λέξη κλειδί :Latent Variable Model
Bayesian analysis
MCMC computation
Impulsive- Compulsive buying
Schizotypy
Ημερομηνία :31-05-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Oikonomou_2008.pdf

Τύπος: application/pdf