ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η σχέση μεταξύ της ανεργίας & της μετανάστευσης: η περίπτωση της Ευρωζώνης
Δημιουργός :Βασιλείου, Αθανάσιος Γ.
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :183σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία δίνεται ο ορισμός, οι κύριες κατηγορίες, οι μορφές και οι διακρίσεις, καθώς και η μέτρηση της ανεργίας και αναλύεται βιβλιογραφικά το συγκεκριμένο φαινόμενο στην Ευρώπη μέσω των θεσμών και των διαταραχών διαχρονικά. Στη συνέχεια, δίνεται ο ορισμός και πραγματοποιείται μια σύντομη ανάλυση ως προς τα είδη, τις συνέπειες καθώς και τις θεωρίες υπέρ και κατά της μετανάστευσης, τόσο για τις χώρες υποδοχής όσο και για τις χώρες αποστολής. Τέλος, μετά πραγματοποίηση ελέγχων συνολοκλήρωσης, καθώς και ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας, εφαρμόζεται η μέθοδος της αιτιότητας κατά Ganger και η μέθοδος της δυναμικής παλινδρόμησης (Dynamic OLS) προκειμένου να ελεγχθεί η αιτιώδης σχέση μεταξύ των χρονοσειρών της μετανάστευσης, της ανεργίας, του ΑΕΠ και του κόστους εργασίας για τις χώρες της Ευρωζώνης για την χρονική περίοδο 1980 – 2015.Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, αντλήσαμε στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων (Eurostat, Oxford Economics, AMECO και OECD.Stat) για 12 χώρες της Ευρωζώνης καθώς και για το σύνολο των 15 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-15). Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας, το φαινόμενο της Μετανάστευσης έχει αμελητέα επίδραση τόσο στην Ανεργία όσο και στους υπόλοιπους οικονομικούς παράγοντες που εξετάσαμε.
Λέξη κλειδί :Συνολοκλήρωση
Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας
Έλεγχος Αιτιότητας κατά Granger
Dynamic OLS
Ανεργία
Μετανάστευση
Ημερομηνία :28-02-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vasileiou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf