ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη: παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό
Δημιουργός :Κουκουγιάννη, Αικατερίνη
Συντελεστής :Λουρή-Δενδρινού, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :145σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα προβλήματα τραπεζικής χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η περίοδος στην οποία εστιάζει είναι μετά την πρόσφατη παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008 λόγω των δυσμενών επιπτώσεων της, μία εκ των οποίων ήταν η σημαντική μείωση του όγκου της τραπεζικής χρηματοδότησης.Αρχικά πραγματοποιείται μία περιγραφή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και η συμβολή τους στην οικονομία και εν συνεχεία γίνεται μία συνοπτική ανάλυση των βασικών ειδών τραπεζικής χρηματοδότησης ενώ γίνεται μία αναφορά των κύριων εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης. Ακολουθεί μία εκτενής στατιστική παρουσίαση της πορείας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη καθώς και της διαθεσιμότητας της εξωτερικής χρηματοδότησης σε αυτές. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας στην παρούσα εργασία εστίασε στους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση, έτσι να υπάρξουν προτάσεις οικονομικής πολιτικής για τη βελτίωση των συνθηκών και των όρων χρηματοδότησης.Συγκεκριμένα η παρούσα διατριβή εξετάζει κατά πόσο ο ανταγωνισμός και ο βαθμός συγκέντρωσης των τραπεζών, η καινοτομία, τα CDS ασφαλίστρων, ο ισολογισμός μιας επιχείρησης και άλλοι παράμετροι συνδέονται με τα προβλήματα χρηματοδότησής της. Εν συνεχεία, ακολουθεί η σύγκριση των αποτελεσμάτων τριών εμπειρικών μελετών που εξετάζουν την επίδραση διαφόρων χαρακτηριστικών της επιχείρησης στην πρόσβαση τους στη χρηματοδότηση, καλύπτοντας χρονικά την περίοδο πριν, κατά την διάρκεια και μετά την χρηματοοικονομική κρίση. Μέσω της σύγκρισης συμπεραίνεται συνολικά ότι οι μικρές, νέες, εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμφανίζουν υψηλότερη πιθανότητα να αντιμετωπίσουν προβλήματα στη πρόσβαση τους στη χρηματοδότηση και ειδικότερα στο χρονικό διάστημα μετά την χρηματοοικονομική κρίση.
This study analyzes the bank funding problems faced by SMEs (Small and Medium Enterprises). It focuses especially on the period after the recent global financial crisis of 2008 due to the adverse effects that were created, one of which was the significant reduction in the volume of bank financing.After a detailed description of SMEs and their contribution to the economy, a presentation of bank financing follows with a brief reference to the main alternative forms of financial support. An extensive statistical analysis is made about the evolution of SMEs in the Eurozone as well as the availability of external financing to them. The literature review focuses on the impact that exogenous factors have on SME financing with a view to provide more targeted decisions of economic policy that improve conditions and the relationship between banks and SMEs.More specifically, the dissertation examines whether the competition and the degree of bank concentration, innovation, CDS premiums, the balance sheet and other parameters are related to funding problems. Subsequently, a comparison of three empirical models and their results is presented, in order to examine the effect of various SMEs characteristics on their access to finance covering the period before, during and after the financial crisis. The main result of this comparison is that small, new, domestic SMEs are more likely to experience problems in their access to finance especially in the period after the financial crisis.
Λέξη κλειδί :Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Τραπεζική χρηματοδότηση
Ευρωζώνη
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Bank funding
Eurozone
Ημερομηνία :31-01-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Koukougianni_2017.pdf

Τύπος: application/pdf