ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τραπεζική χρηματοδότηση και μικρομεσαίες επιχειρήσεις: προβλήματα και περιορισμοί
Δημιουργός :Ντούμα, Ελένη-Ευαγγελία
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :147σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα μελέτη αναλύονται τα προβλήματα τραπεζικής χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αρχικά, πραγματοποιείται μια σύντομη περιγραφή των ως άνω επιχειρήσεων και της συμβολής τους στην αγορά και εν συνεχεία, ακολουθεί ανάλυση της τραπεζικής χρηματοδότησης, ενώ γίνεται αναφορά στις συχνότερα επιλέξιμες εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, εστιάζει, τόσο στον εντοπισμό των κυριότερων παραγόντων που επηρεάζουν τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και στην αξιολόγηση της συμπληρωματικότητας δύο τεχνολογιών δανεισμού, με απώτερο σκοπό, την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και τραπεζών, καθώς και την αξιοποίηση βασικών παραγόντων που συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία και ανάπτυξή τους. Με τη διαδικασία αυτή, παρέχεται η δυνατότητα και στους δύο αντισυμβαλλόμενους να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη, γεγονός που ισχυροποιεί τη θέση τους στην αγορά, καθιστώντας τους ακόμη πιο ανταγωνιστικούς. Πιο συγκεκριμένα, η διατριβή εξετάζει, κατά πόσο ορισμένα χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως το μέγεθος και τα έτη λειτουργίας τους, όσο και το τραπεζικό σύστημα μιας χώρας και άλλες παράμετροι, συνδέονται με τα προβλήματα χρηματοδότησής τους. Εν συνεχεία, ακολουθεί σύγκριση των αποτελεσμάτων δύο εφαρμοσμένων εμπειρικών μοντέλων, τα οποία εξετάζουν την επίδραση του τραπεζικού ανταγωνισμού στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Κίνα και Ευρώπη. Μέσω της εν λόγω σύγκρισης, συμπεραίνεται ότι, και στις δύο περιπτώσεις, η αύξηση της τραπεζικής συγκέντρωσης, συνεπάγεται αύξηση των περιορισμών χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
This study attempts to analyze a variety of factors that affect the financing process of SMEs (small and medium-sized enterprises). After a brief description of SMEs and their contribution to the financial market, follows a presentation of bank financing and a reference to the most important alternative forms of financial support. The literature review examines the impact that exogenous factors have on SME financing and evaluates the complementarity of two lending technologies in order, not only to ensure mutual relations of trust between banks and SMEs, but also to improve their functioning and development, through the utilization of mutual elements. Through this process, the two signatories have the opportunity to benefit from a significant number of advantages and thus becoming more competitive, by strengthening their positions in the financial market. More specifically, the dissertation examines whether certain characteristics of SMEs, such as firm size and their years of operation, as well as a country’s banking system and other parameters, are associated with financing problems. Afterwards, a comparison of two implemented empirical models and their results is accomplished, in order to investigate the effect of banking competition on SME financing constraints in China and in Europe. The main result of this comparison is that, in both cases, bank market power exacerbates SME financing constraints.
Λέξη κλειδί :Τραπεζική χρηματοδότηση
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης
Ημερομηνία :29-02-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ntouma_2016.pdf

Τύπος: application/pdf