ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση οικονομικής και χρηματοοικονομικής στρατηγικής ξενοδοχείων: οικονομετρική μελέτη περιπτώσεων
Δημιουργός :Παπαηλίας, Μιχαήλ
Συντελεστής :Βέττας, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :148σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο τουρισμός αποτελεί ένα κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, το οποίο έχει αρκετές προοπτικές ανάπτυξης αυτή τη δύσκολη περίοδο της κρίσης. Αυτή η διπλωματική εργασία ασχολείται με τις βασικές υποδομές του τουρισμού, που είναι τα ξενοδοχεία. Διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια, όπου καλύπτονται αρκετές έννοιες της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης των ξενοδοχείων. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική αναφορά στην έννοια του όρου ‘ξενοδοχείο’, καθώς και ο διαχωρισμός τους. Αναφέρονται επίσης αρκετές πληροφορίες για τα άτομα που σχετίζονται με μια ξενοδοχειακή μονάδα, για την απόδοση και τα οικονομικά ενός ξενοδοχείου αλλά και για τους τύπους συνεργασίας τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια οικονομική προσέγγιση στην έννοια του όρου ‘ξενοδοχείο’. Τονίζονται ζητήματα που αφορούν το κόστος των ξενοδοχείων, την έκπτωση που γίνεται στα δωμάτια και με ποιο σκοπό, το outsourcing, τις μεθόδους τιμολόγησης των δωματίων, τις συνεργασίες με ταξιδιωτικά πρακτορεία, τις συγχωνεύσεις και στρατηγικές συμμαχίες στον ξενοδοχειακό κλάδο κτλ. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο και στους κινδύνους που ελλοχεύουν, αναλύεται η πρακτική του yield management και γίνεται μια προσέγγιση μέσω ενός μοντέλου στην αποτίμηση των εσόδων που μπορεί να έχει ένα ξενοδοχείο, καθώς και στην ενδεχόμενη επενδυτική του αξία. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, βάσει των στοιχείων που συλλέχθηκαν από ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν σε 5 ξενοδοχεία στην Κω, έγινε μια οικονομετρική προσέγγιση της αποδοτικότητας του κάθε ξενοδοχείου ξεχωριστά, αλλά κι όλων μαζί και στο τέλος αναφέρθηκαν τα συμπεράσματα.
Tourism is a part of Greek economy, which has several development prospects despite this difficult period of crisis. This dissertation focuses to the basic infrastructure of tourism, which are the hotels and is divided into four chapters, where several concepts of economic and financial analysis of hotels are covered. Firstly, in the first chapter there is a general reference to the meaning of term ‘hotels’, and their classification. Additionally, a lot of information about people associated with a hotel complex, about hotel’s performance and economics and types of cooperation is listed. In the second chapter, there is an economic approach to the meaning of word ‘hotel’. Also, issues relating to the costs of a hotel, discounting in the rooms and why, hotel’s outsourcing, pricing methods, partnerships with travel agencies, mergers and strategic alliances in the hospitality industry are highlighted. The third chapter is referred to the investments in hotel industry and the risks posed by such a project. Furthermore, it explains the method of yield management and offers an approach via a model of the potential income stemming from a hotel and its potential investment value. Finally, in the fourth chapter, based on the data collected from questionnaires distributed in five hotels in Kos, an econometric approach to estimate the efficiency of each hotel individually, but also all together, is presented. In the end, findings are reported.
Λέξη κλειδί :Ξενοδοχειακός κλάδος
Οικονομική ανάλυση
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Επενδύσεις
YIeld management
Hotel industry
Economic analysis
Financial analysis
Investments
Ημερομηνία :31-01-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papailias_2014.pdf

Τύπος: application/pdf