ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο συστημικός τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα και η χρηματοπιστωτική κρίση: ο ρόλος των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην τεχνική αποτελεσματικότητα
Δημιουργός :Μωρρές, Χρήστος
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :129σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας (και κατ’ επέκταση της καθαρά τεχνικής και της αποτελεσματικότητας κλίμακας) των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών κατά την περίοδο 2004-2014 και επίσης της επίδρασης των συγχωνεύσεων και εξαγορών που έγινα σε αυτή την περίοδο πάνω στην τεχνική τους αποτελεσματικότητα, δίνοντας παράλληλα έμφαση στις εγχώριες Σ&Ε λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται σε πρώτο στάδιο για την εύρεση των αποτελεσματικοτήτων είναι η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (DEA), η οποία συναντάται συχνά στη βιβλιογραφία για τον τραπεζικό κλάδο. Στη συνέχεια, για να δούμε κατά πόσο οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στις οποίες προέβησαν οι τράπεζες επηρέασε την τεχνική αποτελεσματικότητά τους, χρησιμοποιήθηκε οικονομετρική προσέγγιση με Tobit μοντέλα που περιελάμβαναν οικονομικά στοιχεία των τραπεζών και μακροοικονομικούς δείκτες. Για να συμπεριλάβουμε την έννοια της κρίσης στην ανάλυσή μας, ώστε να ελέγξουμε την διαφορά της επίδρασης των Σ&Ε στην περίοδο πριν την κρίση και κατά τη διάρκεια αυτής, δημιουργήσαμε μια δεύτερη ομάδα μοντέλων όπου λάβαμε υπ’ όψη την χρηματοπιστωτική κρίση με την εισαγωγή ψευδομεταβλητών.Τα αποτελέσματα στα οποία οδηγηθήκαμε σύμφωνα με τα δεδομένα του δείγματός μας είναι ότι κατά τα τελευταία χρόνια, μετά το 2010, φαίνεται να αυξάνονται τα ποσοστά αναποτελεσματικοτήτων των τραπεζικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα σε αυτά που προέβησαν στις περισσότερες Σ&Ε εγχώρια. Έπειτα, για το μοντέλο που επιλέξαμε ως καλύτερο από την πρώτη ομάδα Tobit μοντέλων, καταλήξαμε ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν έδειχνε να επηρεάζει θετικά την τεχνική αποτελεσματικότητα στην υπό εξέταση περίοδο, ενώ επίσης σημαντική βρέθηκε η επίδραση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στις τέσσερις τράπεζες που εξετάζονται, η οποία είχε αρνητικό αντίκτυπο. Αναφορικά με την δεύτερη ομάδα Tobit μοντέλων, για το μοντέλο που επιλέξαμε ως καλύτερο, η επίδραση των Σ&Ε κατά την περίοδο της κρίσης όπου έλαβαν μέρος πολλές Σ&Ε σε εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα, φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη επίδραση την περίοδο πριν την κρίση. Βέβαια, η διαφορά της επίδρασης αυτής μεταξύ των δύο περιόδων, φαίνεται να μην είναι στατιστικά σημαντική, ίσως λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος που είχαμε στην διάθεσή μας. Επίσης, και εδώ, το Α.Ε.Π. επηρέαζε θετικά την τεχνική αποτελεσματικότητα.
Λέξη κλειδί :Τεχνική αποτελεσματικότητα
Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα
Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων
Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
Ημερομηνία :31-01-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Morres_2016.pdf

Τύπος: application/pdf