ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσδιοριστικοί παράγοντες των περιθωρίων επιτοκίων
Δημιουργός :Ζάχαρη, Δήμητρα
Συντελεστής :Λουρή-Δενδρινού, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :132σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το περιθώριο επιτοκίου που απολαμβάνουν οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκόσμια, είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν τόσο την αγορά όσο και την κοινωνία εδώ και αρκετά χρόνια. Παρά τις τόσες μελέτες που έχουν ερευνήσει αυτό το κομμάτι του τραπεζικού τομέα, παρατηρείται έντονα το γεγονός πως τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα των μελετών που ασχολήθηκαν με τους προσδιοριστικούς παράγοντες των περιθωρίων επιτοκίων, ποικίλουν αρκετά. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ανάλυση όλου του θεωρητικού υπόβαθρου των περιθωρίων επιτοκίου όπως επίσης και των προσδιοριστικών παραγόντων τους, παραθέτοντας εκτενώς ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας. Αρχικά, ερευνήσαμε όλους τους προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά τα περιθώρια των επιτοκίων, επισημαίνοντας τις θετικές ή τις αρνητικές επιδράσεις τους. Στη συνέχεια, συγκρίναμε δύο πρόσφατες μελέτες του τραπεζικού κλάδου επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στις περιόδους που επέλεξαν να αναλύσουν(πριν την ΟΝΕ) και (μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση) συμπεριλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο όλες τις εξελίξεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό το κομμάτι του τραπεζικού τομέα. Τα βασικά αποτελέσματα της σύγκρισης σχετίζονται με το πως η διάρθρωση του τραπεζικού κλάδου, η νομισματική πολιτική, ο συστημικός κίνδυνος καθώς και το ΑΕΠ επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα καθαρά περιθώρια των επιτοκίων (NIM), και πως τα αποτελέσματα αυτών των παραγόντων ποικίλουν ανάλογα με την χώρα.
The interest rate margins enjoyed by banks in the EU and worldwide is one of the issues that have concerned both the markets and society for many years as they affect sectoral profitability and social welfare. A large number of studies have attempted to explore the determinants of the interest rate margins and their results present some similarities but many differences as well.The purpose of this study is first to present and analyze the theoretical background of the margins and their determinants as found in the relevant literature. The determinants both of micro (bank) and macro (policy) relevance are explained and their (positive or negative) effects are discussed. Furthermore, two recent studies of the determinants of interest margins in the eurozone before and after the global financial crisis are presented in detail and their econometric estimations compared leading to major conclusions about the reasons for similarities and differences in such determinants, the most important of which are found to be the (concentrated) structure of the banking sector, the country risk and the pass-through of monetary policy (not always equally distributed in the Eurozone countries).
Λέξη κλειδί :Περιθώρια επιτοκίων
Προσδιοριστικοί Παράγοντες Επιτοκίων
Τραπεζικός τομέας
Νομισματική πολιτική
Συστημικός κίνδυνος
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
Rate margins
Determinants
Βanking sector
Monetary policy
Country risk
Gross Domestic Product
Eurozone
Ημερομηνία :31-01-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zachari_2016.pdf

Τύπος: application/pdf