ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διεθνές εμπόριο και περιβάλλον: θεωρητικό πλαίσιο, εμπειρικές μελέτες και ο ρόλος Π.Ο.Ε. & Δ.Ν.Τ.
Δημιουργός :Λεβέντη, Χρυσάνθη
Συντελεστής :Χατζηπαναγιώτου, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για μια πιο ουσιαστική μελέτη της σχέσης του διεθνούς εμπορίου με το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός να παρουσιάσει αναλυτικά ένα θεωρητικό πλαίσιο της εν λόγω σχέσεως και αφετέρου να καταγράψει τα εμπειρικά της αποτελέσματα. Το θέμα της σχέσεως του διεθνούς εμπορίου με το περιβάλλον είναι πολύ ευρύ, οπότε δεν μπορεί να καλυφθεί εξ ολοκλήρου στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Είναι σαφές ότι δεν ελπίζω να καλύψω όλες τις εκφάνσεις της εν λόγω σχέσεως, οπότε περιορίζω την έρευνά μου στις πιο σημαντικές.Η εργασία αποτελείται από πέντε ενότητες :Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια σκιαγράφησης των βασικών εκδηλώσεων της αλληλεπίδρασης του διεθνούς εμπορίου με το περιβάλλον. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται μια σύντομη ανασκόπηση της θεωρητικής βιβλιογραφίας καθώς και ένα ενδεικτικό μαθηματικό πλαίσιο ανάλυσης της σχέσεως εμπορίου - περιβάλλοντος.Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται οι σημαντικότερες εμπειρικές μελέτες που αφορούν την εν λόγω σχέση.Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η στάση του ΠΟΕ και του ΔΝΤ απέναντι στο περιβάλλον.Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματά μου για την ποιότητα της σχέσης των διεθνών εμπορικών ροών με το περιβάλλον και για το εάν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσής της.
Λέξη κλειδί :Διεθνές εμπόριο
Περιβάλλον
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Ημερομηνία :2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Leventi_2010.pdf

Τύπος: application/pdf