ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση της απόδοσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και αντιστάθμιση μετοχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου με τη χρήση Put Option
Δημιουργός :Κάτσαρη, Δήμητρα
Συντελεστής :Τοπάλογλου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο επενδυτικός τομέας και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτόν αποτελούν μία ενασχόληση που γίνεται όλο και πιο έντονη. Μέσα από την ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής επιστήμης, αναζητούνται συνεχώς περισσότερες και πιο αποδοτικές επενδυτικές ευκαιρίες. Τα αμοιβαία κεφάλαια χαρακτηρίζονται ως μία επένδυση έντονα αναπτυσσόμενη στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και γι’ αυτό ο κλάδος τους έχει παρουσιάσει αυξανόμενο ενδιαφέρον σε πολλούς ερευνητές παγκοσμίως, οι οποίοι θέτουν τα αμοιβαία κεφάλαια υπό εξέταση όσον αφορά τις αποδόσεις τους στο χρόνο. Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται καταρχήν μια έρευνα σε αποτελέσματα διατριβών που έχουν γίνει παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα για την εξέλιξη των επιδόσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων μέχρι σήμερα χρησιμοποιώντας υφιστάμενες μεθοδολογίες, και σε επόμενο στάδιο γίνεται μια προσπάθεια εμπειρικής ανάλυσης ενός δείγματος μετοχικών και μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων που ανήκουν σε εταιρείες της Ελλάδας. Σε τελικό στάδιο της παρούσας εργασίας επιχειρείται η τοποθέτηση ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου στην αναπτυσσόμενη για την Ελλάδα Αγορά παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Στο πρώτο κεφάλαιο της διπλωματικής διατριβής περικλείονται εισαγωγικές έννοιες των αμοιβαίων κεφαλαίων και το πώς αυτά λειτουργούν στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η προσπάθεια αναδρομής στη μεθοδολογία της αξιολόγησης αμοιβαίων κεφαλαίων και ανασκόπησης των βασικών υποδειγμάτων αξιολόγησης της επίδοσής τους σύμφωνα με την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία. Τα υποδείγματα αυτά χρησιμοποιούνται από πολλούς αναλυτές για να διαπιστώσουν μέσω κάποιων μεταβλητών, εάν και ποια είναι αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία μπορούν να “νικήσουν την αγορά” και να πετύχουν αποδόσεις μεγαλύτερες από αυτές που επιτυγχάνει η αγορά. Συγκεκριμένα, κάποια υποδείγματα ερευνούν το κατά πόσο οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων διαθέτουν ικανότητες για τοποθέτησή τους στην επενδυτική αγορά έτσι ώστε να επιτύχουν την υπέρβαση με μεγαλύτερες αποδόσεις από αυτήν. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας πραγματοποιείται μια εμπειρική μελέτη της επίδοσης ενός δείγματος μετοχικών και μικτών ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων, εφαρμόζοντας τα κλασικά κριτήρια αξιολόγησης των Treynor και Sharpe καθώς και τα βασικά υποδείγματα των Jensen και Treynor & Mazuy που περιγράφονται στο δεύτερο κεφάλαιο με δεδομένα (data) σε συνολική χρονική περίοδο μία οκταετία από την 1/1/2001 έως και την 31/12/2008. Στη συνέχεια, η εξεταζόμενη περίοδος χωρίζεται σε τρεις υποπεριόδους για να εξεταστεί την αντίδραση των παρατηρούμενων αμοιβαίων σε διαφορετικές πορείες της χρηματιστηριακής αγοράς. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της Αγοράς Παραγώγων και των βασικών, πιο διαδεδομένων παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων καθώς και μια εμπειρική εφαρμογή στρατηγικής με την οποία αντισταθμίζουμε (hedging) τον κίνδυνο για υπερβολικές ζημιές σε ένα μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο του δείγματός μας όταν προβλέπεται ότι η χρηματιστηριακή αγορά θα σημειώσει πτωτική πορεία. Στόχος είναι να αναδείξουμε την χρησιμότητα της Αγοράς Παραγώγων στην επενδυτική διαδικασία μέσα από τη χρησιμοποίηση και του θεωρητικού μοντέλου της αγοράς (CAPM). Επομένως, σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση και τα αποτελέσματα της επίδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο μέχρι προσφάτως, αλλά και η ανάδειξη σημαντικών εργαλείων της χρηματιστηριακής αγοράς στην επενδυτική διαδικασία που επιφέρουν οφέλη και πολλές φορές και κέρδη στους επενδυτές.
Λέξη κλειδί :Αμοιβαία κεφάλαια
Διαχειριση χαρτοφυλακίου
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Μέτρα αποδοτικότητας
Ικανότητα χρονικής τοποθέτησης
Timing ability
Δικαιώματα προαίρεσης
Options
Ημερομηνία :31-01-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katsari_2010.pdf

Τύπος: application/pdf