ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Organizational virtuousness: examining its antecedents and its consequences through the lens of social exchange theory
Εναλλακτικός τίτλος :Οργανωσιακή αρετή: μελέτη των παραγόντων που την προκαλούν σε έναν οργανισμό, καθώς και των επιδράσεών της υπό το πρίσμα της θεωρίας κοινωνικής ανταλλαγής
Δημιουργός :Tsachouridi, Irene
Συντελεστής :Nikandrou, Irene (Επιβλέπων καθηγητής)
Apospori, Eleni (Εξεταστής)
Galanaki, Eleanna (Εξεταστής)
Kokkinaki, Flora (Εξεταστής)
Kyriakidou, Olivia (Εξεταστής)
Panagiotopoulou, Leda (Εξεταστής)
Papalexandri, Nancy (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :333p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5579
Περίληψη :This dissertation contributes to the investigation of Organizational Virtuousness, which is a concept of Positive Organizational Scholarship. More specifically, it examines a) the antecedents of organizational virtuousness’ perceptions, b) the effects of organizational virtuousness’ perceptions on employee outcomes, c) the explanatory factors of these effects, as well as d) the interplay between organizational virtuousness’ perceptions and employee exchange-based processes. To explore these issues this dissertation employed a preliminary qualitative study, as well as two field studies in which 250 and 354 employees took part. First of all, this dissertation introduces readers into its main concepts and research objectives. It also provides an analytical theoretical framework regarding the concepts of virtue and organizational virtuousness. Then, it analytically presents the rationale and premises of Social Exchange Theory, which is the theoretical framework employed. After analytically presenting its theoretical framework and integrating Social Exchange Theory into organizational virtuousness’ perceptions, this dissertation presents the qualitative study conducted and its main findings. Then, it analytically presents the Hypotheses of the first field study, while it also analytically presents the results of Hypotheses testing. The results of the first field study are summarized. Similarly to the first field study, this dissertation analytically presents the second field study and its findings.Last, this dissertation discusses its general findings and analytically explains its contribution to the field. Moreover, it discusses the limitations of its findings and makes suggestions for future research. It also discusses its practical implications and presents its conclusions.
Η διατριβή αυτή συνεισφέρει στη μελέτη της Οργανωσιακής Αρετής, η οποία είναι έννοια της Θετικής Οργανωσιακής Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται: α) οι παράγοντες που κάνουν τους εργαζομένους να σχηματίζουν αντιλήψεις οργανωσιακής αρετής στην εταιρεία τους, β) οι επιδράσεις της αντιλαμβανόμενης Οργανωσιακής Αρετής στα εργασιακά αποτέλεσμα, γ) οι λόγοι που εξηγούν αυτές τις επιδράσεις, καθώς και δ) η αλληλεπίδραση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης οργανωσιακής αρετής και των μηχανισμών κοινωνικής ανταλλαγής. Για τη διερεύνηση των ανωτέρω ζητημάτων πραγματοποιήθηκε αρχικά μία ποιοτική έρευνα και στη συνέχεια δύο ποσοτικές έρευνες πεδίου στις οποίες πήραν μέρος 250 και 354 εργαζόμενοι αντίστοιχα. Η διατριβή αυτή αρχικά εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές της έννοιες και ερευνητικούς στόχους. Στη συνέχεια, ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της αρετής και της Οργανωσιακής Αρετής. Έπειτα, συνεχίζεται η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της Θεωρίας Κοινωνικής Ανταλλαγής υπό το πρίσμα της οποίας μελετώνται οι σχέσεις που εξετάζονται στη διατριβή αυτή. Μετά την αναλυτική παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου, ακολουθεί η παρουσίαση της ποιοτικής έρευνας και των ευρημάτων της, τα οποία έδωσαν τη δυνατότητα καλύτερου σχεδιασμού της ποσοτικής έρευνας. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται οι ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες εξετάζονται εμπειρικά στην πρώτη ποσοτική έρευνα. Τα αποτελέσματα της πρώτης ποσοτικής έρευνας παρουσιάζονται αναλυτικά και στη συνέχεια συνοψίζονται ώστε να ακολουθήσει η παρουσίαση των υποθέσεων της δεύτερης ποσοτικής έρευνας. Ομοίως με την πρώτη ποσοτική έρευνα, ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση της δεύτερης ποσοτικής έρευνας και των αποτελεσμάτων της. Τέλος, η διδακτορική αυτή διατριβή συζητά αναλυτικά τα αποτελέσματά της και τη συνεισφορά της στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Επιπλέον, εξηγεί τους περιορισμούς της και κάνει προτάσεις για μελλοντική έρευνα, ενώ ακόμη συζητά τις πρακτικές εφαρμογές των ευρημάτων της και συνοψίζει τα βασικά της ευρήματα.
Λέξη κλειδί :Organizational virtuousness
Social exchange theory
Employee outcomes
disinterested support
Motives
Οργανωσιακή αρετή
Θεωρία κοινωνικής ανταλλαγής
Εργασιακά αποτελέσματα
Ανιδιοτελής στήριξη
Κίνητρα
Διαθέσιμο από :2018-01-21 17:16:05
Ημερομηνία έκδοσης :30-06-2016
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-01-21 17:16:05
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsachouridi_2016.pdf

Τύπος: application/pdf