ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Συνδεδεμένες πωλήσεις
Δημιουργός :Τσίντζος, Ευστάθιος
Συντελεστής :Μήλλιου, Χρυσοβαλάντου (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Όλες οι οικονομίες ανά τον κόσμο αποτελούνται από ποριστικές οικονομικές μονάδες που λειτουργούν με οδηγό την επίτευξη κέρδους. Είναι δεδομένο ότι η αγορά πάντα θα παρουσιάζει ατέλειες, οπότε το περιβάλλον στο οποίο αλληλεπιδρούν οι επιχειρήσεις δε μπορεί να έχει σε καμία περίπτωση τη μορφή του τέλειου ανταγωνισμού, καθώς πρόκειται για ένα ουτοπικό μοντέλο πολλών πωλητών, χωρίς τάσεις κυριαρχίας και χωρίς περιορισμό στην είσοδο και την έξοδο τους στην αγορά. Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον η φυσική τάξη των πραγμάτων για μια επιχείρηση είναι η εξασφάλιση της επιβίωσης αρχικά, και αφού εδραιώσει τη θέση της στην αγορά, δημιουργείται μια εκ φύσεως ακόρεστη επιθυμία για ενίσχυση της οικονομικής θέσης σε αυτήν. Για το λόγο αυτό η κατοχή της Δεσπόζουσας Θέσης στην αγορά από μια επιχείρηση, αποκτά ιδιαίτερο νόημα διότι η συγκέντρωση μεγάλης δύναμης σημαίνει ταυτόχρονα και ειδική ευθύνη απέναντι στον ανταγωνισμό και στις επιχειρήσεις που δε διαθέτουν δύναμη επιρροής. Η ειδική ευθύνη, έγκειται στον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση θα επιλέξει να προσεγγίσει τους στόχους της, ακολουθώντας τη νόμιμη ή τη μη νόμιμη οδό. Νόμιμη προσέγγιση χαρακτηρίζεται η προσπάθεια επίτευξης του στόχου από την κυρίαρχη χωρίς να νοθεύει τον ανταγωνισμό, μειώνοντας την καταναλωτική ευημερία και τα κέρδη των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Στον αντίποδα, η μη νόμιμη οδός περιλαμβάνει τη χρήση στρατηγικών που έχουν σκοπό την προσπάθεια δημιουργίας μονοπωλίων, ατομικής εκμετάλλευσης και απόλαυσης του κέρδους. Οι στρατηγικές αυτές χαρακτηρίζονται ως καταχρηστικές και μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες είναι: α) Συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων (Cartel), β) Συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ επιχειρήσεων και γ) Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από μια επιχείρηση. Η παρούσα διπλωματική διατριβή, περιγράφει τις καταχρηστικές μεθόδους που οι επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τον αποκλεισμό των ανταγωνιστών τους και έπειτα δίνει έμφαση σε μια ειδική μορφή καταχρηστικής συμπεριφοράς, την πρακτική των συνδεδεμένων πωλήσεων που αποτελεί το κυρίως θέμα της εργασίας.
All economies worldwide comprise economic units that operate with a profit driver. It is assumed that the market will always show imperfections, so the environment in which the companies interact can’t have the form of perfect competition in any case, as this is a utopian model of multi-vendor, without tendencies of sovereignty and without restriction on the entry and exit of the market. In a competitive environment, the natural order of things for a company is to ensure the survival initially and after consolidating its position in the market, a naturally insatiable desire created for strengthening the financial position therein. For this reason, the possession of market dominance by an enterprise acquires special meaning at the same time, because the concentration of great power means special responsibility for competition and companies that do not have power of influence. The special responsibility in particular, lies in the way that a company will choose to reach its objectives, following the legal or illegal path. Legal approach is characterized by the pursuit of the objective of the sovereign without distorting competition, reducing consumer prosperity and profits of competing firms. In contrast, the illegal path includes using strategies which aim to create monopolies, personal exploitation and enjoyment of profit. These strategies are classified as unfair and can be divided into three categories which are: a) Agreements between undertakings (Cartel), b) Mergers and acquisitions between companies and c) Abuse of dominant position of a company. This diploma thesis describes the abusive methods that dominant companies can use for the exclusion of their competitors and then emphasizes to a specific form of abuse, the practice of tied sales which is the main theme.
Λέξη κλειδί :Δεσπόζουσα θέση
Κατάχρηση
Συνδεδεμένες πωλήσεις
Στρατηγική
Dominant position
Abuse
Tied sales
Strategy
Ημερομηνία :2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: tsintzos_2017.pdf

Τύπος: application/pdf