ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσδιοριστικοί παράγοντες των περιθωρίων επιτοκίων
Δημιουργός :Τρεπεκλής, Αναστάσιος-Δημήτριος
Συντελεστής :Κατσίμη, Μαργαρίτα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το περιθώριο επιτοκίου που απολαμβάνουν οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκόσμια, είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν τόσο την αγορά όσο και την κοινωνία εδώ και αρκετά χρόνια. Παρά τις τόσες μελέτες που έχουν ερευνήσει αυτό το κομμάτι του τραπεζικού τομέα, παρατηρείται έντονα το γεγονός πως τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα των μελετών που ασχολήθηκαν με τους προσδιοριστικούς παράγοντες των περιθωρίων επιτοκίων, ποικίλουν αρκετά. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ανάλυση όλου του θεωρητικού υπόβαθρου των περιθωρίων καθώς επίσης και των προσδιοριστικών παραγόντων τους, παραθέτοντας εκτενώς ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας. Ερευνήσαμε όλους τους προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά τα περιθώρια των επιτοκίων, επισημαίνοντας τις θετικές ή τις αρνητικές επιδράσεις τους.
The interest rate margin enjoyed by banks in the EU and worldwide, is one of the issues that concern both the market and society for many years. Despite the many studies that have explored this part of the banking sector, it is strongly observed the fact that the conclusions and the results of studies that dealt with the determinants of interest margins, vary. The purpose of this study is to analyze, all the theoretical underground of the margins and their determinants, extensively in the literature. Furthermore, we investigated all the determinants of the net interest margins, highlighting the positive or negative effects.
Λέξη κλειδί :Προσδιοριστικοί παράγοντες Επιτοκίων
Περιθώρια επιτοκίων
Ημερομηνία :31-01-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: trepeklis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf