ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Private returns to Education in the Greek labour market: unemployment- adjusted estimates
Δημιουργός :Galanakis, Yannis
Συντελεστής :Tsakloglou, Panagiotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of International European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :98p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :The relationship between the employment position(s) one has -as reflected by his/her remuneration- and the acquired level of education is well-established in literature. The crisis, itself, seems to have a remarkably great impact to policies which reform the labour market and affect educational investment decisions. The aim of this essay is to compare the private returns to education in the Greek labour market before (2008) and during (2014) the economic crisis taking into account the probability of unemployment. In fact, the latter, in 2014, does not appear to be affected by education. However, Human Capital Theory is confirmed since more years of schooling yield greater returns and, hence, income both before and during the crisis. Women enjoy greater returns than men tertiary graduates were less touched by the crisis since their income is significantly higher than the other educational groups albeit the increasing unemployment rate, especially for the youth.
Η καθιερωμένη σχέση ανάμεσα στη θέση απασχόλησης που κατέχει κάποιος -όπως αντανακλάται από τις αποδοχές του- και το αποκτημένο επίπεδο εκπαίδευσης αποτελούν ένα βιβλιογραφικά συζητήσιμο θέμα. Ο διάλογος επεκτείνεται σε πληθώρα εμπειρικών εργασιών από την έναρξη της κρίσης και έπειτα η προαναφερθείσα σχέση έχει αξιοσημείωτα μεγάλη επιρροή στις διαρθρωτικές πολιτικές της αγοράς εργασίας και στις συσχετιζόμενες επενδυτικές αποφάσεις για περαιτέρω εκπαίδευση. σε αυτή την εργασία, ο σκοπός είναι να συγκριθούν οι ιδιωτικές αποδόσεις της εκπαίδευσης στην ελληνική αγορά εργασίας πριν το (2008) και κατά το (2014) την οικονομική κρίση λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα ανεργίας. Μάλιστα , η τελευταία, το 2014, δε φαίνεται να επηρεάζεται από το επίπεδο εκπαίδευσης. Ωστόσο, η Θεωρία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου επιβεβαιώνεται εφόσον επιπρόσθετα χρόνια στην εκπαίδευση αποδίδουν περισσότερο, και επομένως, οι αποδοχές είναι μεγαλύτερες τόσο πριν όσο και κατά την κρίση. Οι γυναίκες χαίρουν υψηλότερων αποδόσεων έναντι των ανδρών, ενώ οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν ήταν θύματα της κρίσης εφόσον οι αποδοχές τους ήταν σημαντικά υψηλότερες έναντι έτερων εκπαιδευτικών ομάδων και δεδομένου του αυξανόμενου ποσοστού ανεργίας - ειδικά των νέων.
Λέξη κλειδί :Probability of unemployment
HCT
Private returns
Crisis
Πιθανότητα ανεργίας
Θεωρία Ανθρωπίνου Κεφαλαίου
Ιδιωτικές αποδόσεις
Κρίση
Ημερομηνία :30-06-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: galanakis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf