ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπειρική μελέτη εισηγμένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων
Δημιουργός :Κολιοπάνος, Ανάργυρος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :145σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η άντληση κεφαλαίων αποτελεί για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις ζήτημα πρωταρχικής σημασίας, καθώς η βιωσιμότητά τους και η ανάπτυξή τους εξαρτώνται από τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις τους. Οι πιο διαδεδομένοι τρόποι άντλησης κεφαλαίων είναι ο τραπεζικός δανεισμός, η έκδοση ομολογιακών δανείων και η διαπραγμάτευση των μετοχών των επιχειρήσεων στη χρηματιστηριακή αγορά που μετέχουν. Οι εταιρείες που εισέρχονται για πρώτη φορά σε κάποιο χρηματιστήριο πραγματοποιούν την αρχική δημόσια εγγραφή, όπου εκδίδουν και πωλούν μετοχές στο κοινό.Φυσικά, βαρυσήμαντο ρόλο διαδραματίζει η επίδραση των προσδοκιών (προβλεψιμότητα) των ιδιοκτητών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων σχετικά με τις αποδόσεις των μετοχών στις επενδυτικές τους αποφάσεις. Κατά πόσον δηλαδή, επαληθεύεται η απόφαση τους για επένδυση, προσδοκώντας σε αύξηση των κερδών τους και μεγαλύτερες αποδόσεις, με δεδομένες τις τιμές των μετοχών που διαπραγματεύονται. Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη μελέτη και έρευνα δεδομένων για τις μετοχές ναυτιλιακών επιχειρήσεων, κυρίως για το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, δηλαδή από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως και σήμερα, όπου και οι διαπραγματεύσεις των εταιρειών στα χρηματιστήρια ανά τον κόσμο είναι αυξημένης έντασης. Αρχικά, προσδιορίζονται τα κυριότερα χρηματιστήρια διαπραγμάτευσης. Ακολουθεί η εμπειρική έρευνα, όπου συλλέγονται τα δεδομένα των αποδόσεων και των κερδών των επιχειρήσεων ναυτιλίας προς μελέτη και εξετάζεται ενδελεχώς η πορεία αυτών των μεγεθών. Στη συνέχεια, αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της πρωθύστερης έρευνας και αναλύονται κατόπιν. Επίσης, θα γίνει και μια προσέγγιση της απόδοσης (σύγκριση) του ισχυρού αμερικανικού χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500 με τις αποδόσεις των μετοχών των εκάστοτε εισηγμένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Όλα αυτά θα αποτυπωθούν από την οικονομετρική ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση στατιστικού προγράμματος.
Λέξη κλειδί :Ναυτιλιακές επιχειρήσεις
Απόδοση μετοχών
Χρηματιστηριακή αγορά
S&P 500
Ημερομηνία :2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: koliopanos_2017.pdf

Τύπος: application/pdf