ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Νομισματική πολιτική, κεντρικές τράπεζες & χρηματοοικονομικές κρίσεις
Δημιουργός :Τουτουδάκη, Μαρία
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :150σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία, προσπαθεί να παραθέσει ζητήματα και θέσεις μακροοικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και λειτουργίες της νομισματικής πολιτικής, με κάποια επιλεγμένα θεωρήματα και κανόνες. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται μια παρουσίαση της θεωρίας των κεντρικών τραπεζών, αποτυπώνοντας το ρόλο, τις λειτουργίες τους, τους στόχους τους και τις δράσεις τους στη νομισματική πολιτική. Στο τρίτο μέρος, συμπληρωματικά του δεύτερου, γίνεται μια παρουσίαση τεσσάρων από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες κεντρικές τράπεζες του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Λόγω μεγάλου όγκου, η ανάλυση μένει σε παρουσίαση της δομής και των βασικών στοιχείων της λειτουργίας τους. στο τελευταίο μέρος, γίνεται μια προσπάθεια να προσεγγιστεί ο χώρος των χρηματοοικονομικών κρίσεων. Στο μεγαλύτερο μέρος της η προσέγγιση της τελευταίας ενότητας βασίζεται περισσότερο σε εμπειρικές μελέτες και λιγότερο σε καταγραφή της θεωρητικής βιβλιογραφίας, καθώς γίνεται προσπάθεια οι χρηματοοικονομικές κρίσεις να προσεγγισθούν ως "ασθένειες" της νομισματικής πολιτικής και "κακώσεις" των τραπεζικών συστημάτων. Επειδή, ίσως η εμπειρία έχει να υποδείξει περισσότερα ενδιαφέροντα σημεία σχετικά με φαινόμενα κρίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, από όσα θα άντεχε να αποτυπώσει η ευρύτατη βιβλιογραφία, βαρύτητα δίνεται σε επιστημονικά άρθρα και εμπειρικές μελέτες στο τελευταίο σημείο της εργασίας. Σε καμία περίπτωση η διπλωματική αυτή εργασία δεν παρουσιάζει το σύνολο της θεωρίας και των κανόνων των ζητημάτων που αγγίζει. Η επιλογή συγκεκριμένων σημείων, προβλημάτων και θεωριών ήταν αναγκαία λόγω του εύρους της μακροοικονομικής και του πλούτου της βιβλιογραφίας και επιστημονικής αρθρογραφίας.
Περιεχόμενα :The present thesis, tries to outline macroeconomic issues and positions. More specifically, the first part presents the main principles and functions of monetary policy with some selected theorems and rules. In the second part, a presentation of central banks’ theory is presented, capturing their role, functions, objectives and actions in monetary policy. In the third part, in addition to the second, there is a presentation of four of the largest and strongest central banks of the global economic system. Due to the large volume, the analysis remains in a presentation of the structure and the basic elements of their operation. In the last part, an effort is made to approach the area of financial crises. The biggest part of the last module, is based more on empirical studies and less on the theoretical literature, as an attempt is made in order financial crises to be approached as “illnesses” of monetary policy and "wrenches" to banking systems. Because, perhaps experience has suggested more interesting points about world-wide crises, than what the widespread bibliography could bear, at the last part of the thesis weight is given in scientific articles and empirical studies.Under no circumstances does this master thesis present the whole theory and rules in total of the issues it touches. The choice of specific points, problems and theories was necessary due to the breadth of macroeconomics and the wealth of the scientific literature and research and empirical analysis.
Λέξη κλειδί :Νομισματική πολιτική
Κεντρική τράπεζα
Χρηματοοικονομική κρίση
Μακροοικονομία
Ημερομηνία :30-06-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: toutoudaki _ 2017.pdf

Τύπος: application/pdf