ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The economic design of Statistical Quality Control charts: a review for the period 1999-2008
Εναλλακτικός τίτλος :Ο οικονομικός σχεδιασμός των διαγραμμάτων Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας: βιβλιογραφική αναφορά στην περίοδο 1999-2008
Δημιουργός :Tomara, Krystallia-Evangelia
Τομαρά, Κρυσταλλία-Ευαγγελία
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :234p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :The current research is a view and simultaneously a study of the literature fir the period 1999-2008, and refers to the economic design of all the most commonly used control charts. Dikopoulos and Psarakis (2001) presented a study of the literature for the period 1950-1999 for the most popular control chart, Shewhart x-bar chart. The enormous evaluation of the bibliography the last 10 years created our interest to extend this presentation up to 2008, so that we can have the opportunity to study the important steps that have been made for the wellness of Quality Control. Generally, Statistical Quality Control refers to the concept of applying statistical methodology to the problems of process control. The concept includes many things, among which is the use of the control charts to distinguish real changes in the process from apparent changes. That's the reason why the design of the control charts appears to maintain a large share of research interest, especially the last decades. The initial design of SQC charts was based on statistical criteria. However, the development and application of the SQC took into consideration specific characteristics. As a consequence, the main objective of every firm is to find the balance between the cost and value of quality. The first priority, as derived from the above analysis, is the design of control charts under an economic viewpoint. The economic design of control charts takes into consideration several costs as well as some statistical information into a loss cost function. In order to minimize this function we use formal optimization techniques. As a result of the above, a number of researchers began to study the balance between cost and value of quality associated with the choice of the design parameters of the control charts. The results of the above researchers are presented in detail in this dissertation.
Η παρούσα εργασία είναι μια ανφορά αλλά και ταυτόχρονα μια μελέτη της βιβλιογραφίας για την περίοδο 1999-2008 και αναφέρεται στον οικονομικό σχεδιασμό των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων διαγραμμάτων ελέγχου. Οι Δικόπουλος και Ψαράκης (2001) παρουσίασαν μια μελέτη της περιόδου 1950-1999 για το πιο διάσημο διάγραμμα ελέγχου, το διάγραμμα ελέγχου του μέσου του Shewhart. Η τεράστια ανάπτυξη της βιβλιογραφίας τα τελευταία 10 χρόνια, μας δημιούργησε το ενδιαφέρον να επεκτείνουμε αυτή την παρουσίαση ως το έτος 2008, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε την πρόοδο που έχει γίνει στον Έλεγχο Ποιότητας. Γενικά, ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας αναφέρεται στην έννοια του να εφαρμόζει κανείς στατιστική μεθοδολογία σε προβλήματα ελέγχου διεργασιών. Η έννοια αυτή περιλαμβάνει ανάμεσα στα άλλα τη χρήση διαγραμμάτων ελέγχου ώστε να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις πραγματικές αλλαγές στη διαδικασία από τις προφανείς Ο αρχικός σχεδιασμός των διαγραμμάτων Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας στηριζόταν μόνο σε στατιστικά κριτήρια. Παρ' όλα αυτά η ανάπτυξη και οι εφαρμογές του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας οδήγησαν στο να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια. Κατά συνέπεια, το βασικό ζητούμενο της κάθε μονάδας είναι να βρει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του κόστους και του βαθμού ποιότητας. Η πρώτη προτεραιότητα, είναι ο σχεδιασμός των διαγραμμάτων ελέγχου κάτω από οικονομική σκοπιά. Αυτά τα διαγράμματα λαμβάνουν υπόψη τόσο το κόστος όσο και τις στατιστικές πληροφορίες μέσα από μια συνάρτηση απώλειας κόστους που ελαχιστοποιεί το κόστος με διάφορες τεχνικές βελτιστοποίησης. σαν αποτέλεσμα, αρκετοί ερευνητές ξεκίνησαν να μελετούν την ισορροπία κόστους-ποιότητας σε συνδυασμό με την επιλογή κατάλληλων παραμέτρων για τα διαγράμματα ελέγχου. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών παρουσιάζονται λεπτομερώς σε αυτή τη διατριβή.
Λέξη κλειδί :Statistical Quality Control
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
Control charts
Διαγράμματα ελέγχου
Economic design
Οικονομικός σχεδιασμός
Ημερομηνία :28-02-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: tomara_2010.pdf

Τύπος: application/pdf