ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δείκτες ικανότητας διαδικασιών και το κριτήριο ποιότητας «εΈξι Σίγμα»
Εναλλακτικός τίτλος :Process capability indices ανd the “six sigma” quality criterion
Δημιουργός :Ρήγος, Γρηγόριος Γ.
Συντελεστής :Ψαράκης, Στέλιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :122σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται διαχρονικά οι βασικότεροι Δείκτες Ικανότητας Διαδικασιών. Περιγράφεται και αναπτύσσεται η έννοια του κριτηρίου “Έξι Σίγμα” (6σ) και η σημασία του στον έλεγχο ποιότητας κάθε παραγωγικής διαδικασίας. Επίσης με συντομία εξετάζεται η σχέση μεταξύ των κύριων Δεικτών Ικανότητας Διαδικασιών, η μετεξέλιξή τους σε τρεις διαφορετικές γενιές, η εύρεση ισχυρών εκτιμητών, διαστημάτων εμπιστοσύνης και ο έλεγχος υποθέσεων για τους πιο σημαντικούς δείκτες. Παρουσιάζονται κατάλληλοι δείκτες για μη κανονικά δεδομένα, προεκτείνεται η μελέτη τους για τη 2-διάστατη κανονική κατανομή και περιληπτικά προσεγγίζονται ορισμένα ειδικά θέματα (διακριτά δεδομένα, ασυμμετρία).Τέλος, εφαρμόζεται η θεωρία με πραγματικά παραδείγματα, όπου με πρακτικό τρόπο επιχειρούμε την εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα των επιμέρους δεικτών.
The present thesis attempts to present the main Process Capability Indices for Statistical Quality Control in a long-term basis.“Six Sigma” criterion and its importance has been described in detail for Statistical Quality Control, together with the most common used Indices, their usage and their relationship. The three generation of Indices, their strong estimators, confidence intervals as well as hypothesis tests for the most important of them are presented. Proper indices are also presented for non-normal data. The study is extended for multivariate normal distribution and briefly some special issues for non-symmetry and discreted data are touched. Finally, some examples are provided with the efficiency of some Process Capability Indices is proved.
Λέξη κλειδί :Δείκτες Ικανότητας Διαδικασιών
Έξι Σίγμα
Six Sigma
Process Capability Indices
Ημερομηνία :30-06-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: rigos_2010.pdf

Τύπος: application/pdf