ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πρακτικές εφαρμογές μοντέλων στην αγορά του Real Estate
Δημιουργός :Τομαράς, Γεώργιος
Συντελεστής :Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :118σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Πρόκειται για μία μελέτη η οποία περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια: 1) στο πρώτο επίπεδό της περιλαμβάνει πραγματική περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου εκτίμησης διατηρητέων ακινήτων, business plan και αξιολόγηση της επένδυσης. 2) στη δεύτερη φάση η μελέτη περιλαμβάνει εφαρμογή της μεθόδου Αναλυτικής Ιεραρχικής διαδικασίας στην πραγματική αγορά του Real Estate και σε πραγματικές συνθήκες, για τη δημιουργία πρόβλεψης ύστερα από ποιοτική προσέγγιση (quality adjustment) ακινήτων. 3) 3.1 Η μελέτη περιλαμβάνει κείμενο σχετικό με την αγορά του Real Estate και την αξιολόγηση επένδυσης σε επίπεδο αθλητικών πάρκων και κέντρων άθλησης. 3.2 Τέλος, η ανωτέρω θεωρία στην αξιολόγηση επένδυσης, εφαρμόζεται στην πραγματική αγορά και συγκεκριμένα στις νεοσύστατες αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανιωνίου.
This is a study that involves three basic steps: 1) the first level includes real case application of the assessment method for the maintenance of property, business plan and evaluating the investment. 2) in the second phase, the study includes the method of Analytic Hierarchical Process to the actual Greek Market of Real Estate and real conditions for the establishment of forecasting at the qualitative approach (quality adjustment) property. 3) 3.1 this study includes text on the market of Real Estate and evaluating investments in sports parks and sports centers. 3.2 Finally, the above theory to evaluate investment applies to the actual market, namely the newly built sports facilities of Panionios.
Λέξη κλειδί :Εκτίμηση διατηρητέων ακινήτων
Αξιολόγηση επενδύσεων
Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία
Αθλητικά πάρκα
Κτηματική αγορά
Real Estate
Ημερομηνία :31-10-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tomaras_2009.pdf

Τύπος: application/pdf