ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :An empirical examination of greek stock returns based on CAPM and market model
Εναλλακτικός τίτλος :Μία εμπειρική εξέταση των αποδόσεων των ελληνικών μετοχών βασιζόμενη στο CAPM και στο μοντέλο της αγοράς
Δημιουργός :Kakoseou, Sotiria A.
Κακοσαίου, Σωτηρία Α.
Συντελεστής :Delaportas, Petros (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :For as long as anyone can remember, people have been trying to estimate the future. This has been also happening in financial world. Scientists are trying to estimate the expected returns from a given asset or portfolio. The Capital Asset Pricing Model (CAPM) is an idealized portrayal of how financial markets price securities determine expected returns on capital investments. The model provides a methodology for quantifying risk and translating that risk into estimates of expected returns on equities.This dissertation begins by outlining the major assumptions underling the Capital Asset Pricing Model. It then goes on to describe its two main components the capital market line (CML) and the security market line (SML). we will also refer to the empirical evidence on the CAPM to see how well the model conforms to pragmatic world behavior.In chapter 3 of this dissertation the single-index model (SIM), which is the empirical counterpart of the theoretical CAPM will be analyzed. It will be illustrated how this model can be used as a practical method for analyzing the structure and important characteristics of a portfolio.In chapter 4 we will show how financial researchers and commercial portfolio analysis services have elaborated the basic single-index model in the quest for better estimates of betas for securities and portfolios. In chapter 5 we shall be using actual data from Athens Stock Exchange and we shall construct an optimal portfolio based on the SIM. In addition, adjusted estimates of future beta for this portfolio are calculated by using Vasicek technique. In the last part of this analysis, using the adjusted betas found earlier, an optimal portfolio formed again and a comparison between the two portfolios is made. We complete this dissertation with some brief conclusions in chapter 6.
Όσο μπορεί να θυμηθεί κανείς, οι άνθρωποι προσπαθούν να εκτιμήσουν το μέλλον. Αυτό συμβαίνει και στον κόσμο των οικονομικών. Οι επιστήμονες προσπαθούν να εκτιμήσουν τα αναμενόμενα κέρδη για μία δεδομένη μετοχή ή χαρτοφυλάκιο.Για να επιτευχθεί αυτή η εκτίμηση αναπτύχθηκε η θεωρία του μοντέλου αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων (CAPM). Το CAPM είναι ένα ιδεολογικό πορτρέτο για τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομικές αγορές τιμολογούν τις μετοχές και κατά συνέπεια προσδιορίζουν τα αναμενόμενα κέρδη σε επενδύσεις κεφαλαίων.Το μοντέλο παρέχει μια μεθοδολογία για την ποσοτικοποίηση του ρίσκου και την μετάφραση αυτού του ρίσκου σε εκτιμήσεις των αναμενόμενων κερδών.Αυτή η διατριβή αρχίζει, περιγράφοντας τις κυριότερες προϋποθέσεις που καθορίζουν το μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι δύο κύριες συνιστώσες του CAPM: Η Γραμμή Κεφαλαιαγοράς (CML) και η Γραμμή Αγοράς Αξιογράφων (SML). Επίσης, αναφερόμαστε στις εμπειρικές ενδείξεις του CAPM, για να δούμε ‘πόσο καλά’ το μοντέλο προσαρμόζεται στον πραγματικό κόσμο.Στο κεφάλαιο 3, αναλύεται το γραμμικό μοντέλο της αγοράς (SIM) το οποίο είναι το εμπειρικό μέρος του CAPM. To γραμμικό μοντέλο της αγοράς βρίσκει εφαρμογή ως μια πρακτική μέθοδος για την ανάλυση της δομής και των σημαντικών χαρακτηριστικών ενός χαρτοφυλακίου.Στο κεφάλαιο 4 δείχνουμε πώς οι οικονομικοί ερευνητές και οι εμπορικές υπηρεσίες ανάλυσης χαρτοφυλακίου έχουν αναπτύξει το γραμμικό μοντέλο της αγοράς σε αναζήτηση καλύτερων εκτιμήσεων των betas για τις μετοχές και τα χαρτοφυλάκια Στην συνέχεια, στο κεφάλαιο 5, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατασκευάσαμε ένα βέλτιστο χαρτοφυλάκιο βασιζόμενο στη θεωρία του γραμμικού μοντέλου της αγοράς. Επιπροσθέτως, υπολογίσαμε την προσαρμοσμένη εκτίμηση του μελλοντικού beta του παραπάνω χαρτοφυλακίου, χρησιμοποιώντας την τεχνική του Vasicek. Στο τελευταίο μέρος αυτού του κεφαλαίου, χρησιμοποιώντας τα προσαρμοσμένα beta των μετοχών που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο, κατασκευάσαμε ξανά, ένα βέλτιστο χαρτοφυλάκιο. Ακολουθεί η σύγκριση των δύο βέλτιστων χαρτοφυλακίων.Η διατριβή ολοκληρώνεται με τα τελικά συμπεράσματα, στο κεφάλαιο 6.
Λέξη κλειδί :Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων
Capital Market Line (CML)
Γραμμή Κεφαλαιαγοράς
Single-index Model (SIM)
Γραμμικό μοντέλο της αγοράς
Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Χαρτοφυλάκιο
Security Market Line (SML)
Γραμμή Αγοράς Αξιογράφων
Ημερομηνία :30-04-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kakoseou_2010.pdf

Τύπος: application/pdf