ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την προσέλευση χρόνιων ψυχικά ασθενών, σε ομάδα ψυχοθεραπείας
Εναλλακτικός τίτλος :Investigation of factors affecting the attendance of chronic mental patients, in a psychothery group
Δημιουργός :Καλογεράκης, Ζαχαρίας
Συντελεστής :Κωστάκη, Αναστασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάδειξη παραγόντων που επηρέασαν την προσέλευση 18 χρόνιων ψυχικά ασθενών, σε μια ομάδα ψυχοθεραπείας υποστηρικτικού τύπου, από το 2002 ως το 2006.Μεθοδολογικά, συγκεντρώθηκαν δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία από το ψυχιατρικό ιστορικό για τις 18 ασθενείς, κι επιχειρήθηκε να συσχετιστούν με το ποσοστό προσέλευσής τους στην ομάδα. Παράλληλα, αναλύθηκαν στοιχεία από τις γραπτές αναφορές κάθε συνεδρίας της εν λόγω ομάδας, προκειμένου να αναζητηθεί αν κάποιο από αυτά επηρέασε το συνολικό ποσοστό παρουσιών των μελών ανά συνεδρία. Τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων αναλύσεων ανέδειξαν ότι τα ιδιαίτερα δημογραφικά και ψυχιατρικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας ασθενών, δε φαίνεται να σχετίζονται με το ποσοστό προσέλευσής τους. Παρομοίως, το συνολικό ποσοστό παρουσιών τους δεν τροποποιήθηκε σημαντικά από τυχόν ματαιώσεις συνεδριών, από την είσοδο/ αποχώρηση κάποιου μέλους, ή από την απουσία του ενός συντονιστή. Αντίθετα, σημαντική σχέση του συνολικού ποσοστού παρουσιών διαπιστώθηκε με τον αριθμό των θεμάτων που συζητούνταν ανά συνεδρία, καθώς και με κάποια ειδικά θέματα που διαπραγματεύονταν κάθε φορά η ομάδα, με κυρίαρχο το σχετικό με τις μελλοντικές προσδοκίες των μελών.Συμπερασματικά, φαίνεται ότι στην κλινική πράξη της ομαδικής ψυχοθεραπείας, παράμετροι όπως ο αριθμός θεμάτων που τίθενται και η συζήτηση «ειδικών» θεμάτων, μπορούν να καθορίσουν την προσέλευση ή μη των μελών σε αυτή, κι άρα πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής.
The purpose of this study is to highlight the factors affecting the attendance of 18 chronic mental patients, in a supportive psychotherapy group, from 2002 to 2006.Methodologically, demographic data and data from the psychiatric case-history of 18 members were collected and were correlated to attendance proportion of the members of the group. Furthermore, data from reports of sessions of this group were analyzed to investigate, whether any of sessions elements, affected the overall proportion of the patients’ presence.The results of these analysis revealed that demographic and psychiatric characteristics of patients’ group, do not appear to be related to their attendance proportion. Similarly, the overall proportion does not seem to be significantly altered by the sessions’ cancellation, by the entrance / withdrawal of a member, or by the absence of a co-therapist. In contrast, it was found that the overall proportion of group member’s presence has a significant correlation to the number of issues discussed per session, and to the negotiation of specific issues, such as members’ expectations. Specifically, the discussion of many issues in one session, and the treatment of members’ expectations issue, appeared to be able to reduce the proportion of the patients’ presence.In conclusion, it appears that in clinical practice of group psychotherapy factors such as the number of issues per session, and discussion of "specific” issues, affect the participation of members.
Λέξη κλειδί :Ομαδική ψυχοθεραπεία
Χρόνιοι ψυχικά ασθενείς
Ψυχικές διαταραχές
Ημερομηνία :30-04-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: kalogerakis_2010.pdf

Τύπος: application/pdf