ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το φαινόμενο της παχυσαρκίας στους φοιτητές της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας
Εναλλακτικός τίτλος :Overweight problems and Obesity in University students of urban area (Athens, Greece)
Δημιουργός :Κυριακός, Ιωάννης
Kyriakos, Jiannis
Συντελεστής :Ντζούφρας, Ι. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :278σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να διερευνηθεί το φαινόμενο της παχυσαρκίας και οι παράγοντες που συσχετίζονται στην εμφάνιση της. Τις τελευταίες δεκαετίες το φαινόμενο αυτό έχει αυξηθεί δραματικά σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου και είναι κάτι που ανησυχεί την ιατρική κοινότητα σε παγκόσμια κλίμακα διότι τα αποτελέσματα της είναι καταστροφικά για την ανθρώπινη υγεία. Το πρόβλημα της παχυσαρκίας στην Ελλάδα θεωρείται ότι είναι το πιο έντονο από όλες τις χώρες της Ευρώπης σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στην μελέτη αυτή θα ερευνηθούν τα επίπεδα επιπολασμού της παχυσαρκίας για τους φοιτητές της ευρύτερης περιοχής της Αττικής. Ακόμα θα εντοπιστούν ποιοι παράγοντες είναι υπεύθυνοι για την εμφάνιση του φαινομένου αυτού και θα κατασκευαστούν στατιστικά μοντέλα περιγραφής του δείκτη μάζας σώματος, των παχύσαρκων και υπέρβαρων φοιτητών. Η επιλογή των συμμετεχόντων στη μελέτη έγινε σε πανεπιστημιακούς χώρους και διήρκησε την χρονική περίοδο του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου του 2008. Στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πήραν μέρος 608 φοιτητές που βρέθηκαν στους προεπιλεγμένους πανεπιστημιακούς χώρους. Η παχυσαρκία οφείλεται σε πολλούς παράγοντες που θα μπορούσαμε να τους κατηγοριοποιήσουμε σε (α) κληρονομικούς, (β) περιβαλλοντικούς, (γ) ψυχολογικούς και άλλους. Η διερεύνηση της, λόγω του μεγάλου φάσματος των αιτιών που την προκαλούν την καθιστούν σαν ένα πολύ ιδιαίτερο και δύσκολο θέμα της Ιατρικής και ακόμα και σήμερα δεν έχει βρεθεί η παθογένεια της. Ανεξάρτητα όμως με τις αιτίες που την προκαλούν το κύριο αίτιο εμφάνισης της είναι η μεγαλύτερη κατανάλωσης θερμίδων από εκείνες που χρειάζεται ο οργανισμός για τις καθημερινές λειτουργίες του. Στην έρευνα μας φάνηκε ότι η ζωή των Ελλήνων φοιτητών είναι ιδιαίτερα καθιστική με ελάχιστη σωματική και η διατροφή τους χαρακτηρίζεται ως πρόχειρη-κακή. Αυτός ο τρόπος ζωής δικαιολογεί τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων που αποδίδονται στην Ελλάδα. Η εργασία μας χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το θεωρητικό και το αποτελούν τα Κεφάλαιο 1, 2, 3 και 4. Σε αυτά τα κεφάλαια γίνεται μια σύντομη αναφορά στην παχυσαρκία για να κατανοηθεί τι ακριβώς εννοούμαι με τον όρο αυτό. Αναλύονται διάφορα χαρακτηριστικά της, παρουσιάζονται οι δείκτες μέτρησης της και αναφέρονται διάφορα δημογραφικά στοιχεία που δείχνουν το μέγεθος της παγκοσμίως και στην Ελληνική κοινωνία. Ακόμα αναλύονται οι παράγοντες πρόκλησης του φαινομένου αυτού, τα αποτελέσματα της στην υγεία και οι τρόποι θεραπείας της. Το δεύτερο μέρος της το αποτελεί η στατιστική ανάλυση των δεδομένων η οποία παρουσιάζεται στα Κεφάλαια 5,6,7,8 και 9. Σε αυτό το μέρος εντοπίζουμε τα επίπεδα επιπολασμού των υπέρβαρων και παχύσαρκων της φοιτητικής κοινότητας. Αναλύεται η κατανομή του δείκτης μάζας σώματος και περιγράφεται ο τρόπος δειγματοληψίας που χρησιμοποιήσαμε. Χρησιμοποιώντας διάφορες στατιστικές μεθόδους όπως t-test, Kruskal Wallis, 2X Pearson έλεγχο για την ανεξαρτησία των μεταβλητών, ανάλυση διακύμανσης και άλλους θα εντοπίσουμε ποιοι παράγοντες είναι εκείνοι που επηρεάζουν με την εμφάνιση της παχυσαρκίας και την αναμενόμενη τιμή του δείκτη μάζας σώματος. Τέλος προσαρμόζουμε μοντέλα γραμμικής και λογιστικής παλινδρόμησης του δείκτη μάζας σώματος και των ποσοστών των υπέρβαρων και παχύσαρκων φοιτητών για τον εντοπισμό και την περιγραφή των παραγόντων αυτών.
The purpose of this paper is to explore the phenomenon of obesity and the factors associated with its appearance. In the last decades this phenomenon has increased dramatically in all of Western countries and is something that worries the medical community worldwide because of its devastating to the human health results. According to the data compiled by the World Health Organization studies, the problem with obesity in Greece is considered to be most serious as compared to the other European countries. This study will investigate the prevalence of obesity levels in students in the wider area of Attica. When the factors responsible for the occurrence of this phenomenon will be identified, statistical models will be constructed describing the body mass index of overweight and obese students. The sample of participants in the study will be from a university campus and will last for the period of February till March 2008. From the chosen campus, 608 students completed the questionnaire. Obesity is caused by many factors, most of which can be classified as (a) hereditary, (b) environmental, (c) psychological and others. To research these factors, due to their wide range of causal complexity, makes it a very special and difficult medical area to investigate to which still it hasn’t been found their pathogenesis. However, regardless what factors cause obesity, the main factor remains as the large consumption of calories, much more than the body needs to function on a daily basis. In the research showed that Greek students follow a highly sedentary lifestyle with little physical activity and bad-junk characterized diet. This type of lifestyle brings the very high rates of overweight and obese people in the Greek population. The study is divided into two parts. The first part is the theoretical and consists of the Chapter 1, 2, 3 and 4, which carry the brief description to understanding of what obesity is and what exactly it describes. Various obesity features are explained, different types of obesity measurement are presented, various demographic data, both by Greek and other worldwide urban societies, are offered to prove the increase treat of obesity on a larger scale. In addition, different causal factors to the obesity phenomenon are analyzed, its effect on the human health and its corresponding methods of treatment. The second part carries the statistical data analysis undertaken in Chapters 5, 6, 7, 8 and 9.These chapters identify the levels of prevalence of overweight and obesity in the student community. It discusses the distribution of body mass index (BMI) and describes the sampling method used. By using various statistical methods such as t-test, Kruskal Wallis, Pearson test for independence of variables, analysis of variance, etc. it will be identified the factors affecting the occurrence of obesity and the mean of body mass index. Finally by adjusting linear models and logistic regression of the body mass index values and for percentages of overweight and obese students with a intention to describe the exact influence of these factors.
Λέξη κλειδί :Παχυσαρκία
Δείκτης μάζας σώματος
Φοιτητές
Ελλάδα
Στατιστική ανάλυση
Ημερομηνία :28-02-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kyriakos_2010.pdf

Τύπος: application/pdf