ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τιμολόγηση ασφάλισης αυτοκινήτων με χρήση γενικευμένων γραμμικών μοντέλων
Δημιουργός :Κωστούλα, Ειρήνη
Συντελεστής :Ζυμπίδης, Αλέξανδρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :97σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία αναλύεται αρχικά η θεωρία της τιμολόγησης του αυτοκινήτου με χρήση Γενικευμένων Γραμμικών Μοντέλων και στη συνέχεια εφαρμόζεται πρακτικά η θεωρία που έχει αναλυθεί με στόχο τον υπολογισμό ενός τελικού ασφαλίστρου που θα καλύπτει τις μελλοντικές αποζημιώσεις, τα έξοδα και τα προσδοκώμενα κέρδη της Ασφαλιστικής Εταιρίας.
In this essay, first we analyse the theory of ratemaking which applies on cars by using Generalised Linear Models and then we apply this theory to calculate a premium for the Insurance Company that will be efficient for the future claims, company expenses and profit expectations
Λέξη κλειδί :Τιμολόγηση
Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
Ασφάλιση αυτοκινήτων
Ημερομηνία :28-02-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: kostoula_2010.pdf

Τύπος: application/pdf