ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :• Residential properties (οικιστικά ακίνητα) • Σύνταξη μελέτης εκτίμησης ακινήτου • Σύνταξη μελέτης εκτίμησης ακινήτου • Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Δημιουργός :Κάππος, Παρασκευάς
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :116σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί το τελικό παραδοτέο κείμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ‘’Στατιστική Ειδίκευση στη Κτηματαγορά’’. Περιλαμβάνει τέσσερεις αυτόνομες και αυτοτελείς ενότητες σύμφωνα με τις θεωρητικές κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα οικιστικά ακίνητα (Residential Properties). Οι επενδύσεις στη κατοικία, μπορούν να προσφέρουν καλές αποδόσεις με χαμηλό σχετικά κίνδυνο. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τις μεθόδους αποτίμησης των ακινήτων καθώς και για το πώς λειτουργεί η αγορά των κατοικιών. Παρέχονται έξι ανεξάρτητα παραδείγματα (case studies) όπου καλύπτουν τέτοιου είδους περιπτώσεις. Στα παραδείγματα αυτά έχουμε πλήρη χρηματοοικονομική ανάλυση, καθως και αξιολόγηση των επενδύσεων σε κατοικίες με τη μέθοδο Ανάλυσης των Ταμειακών Ροών. Τέλος, γίνεται αναφορά στους κινδύνους που προκύπτουν από επενδύσεις στην αγορά κατοικίας καθώς και στο πώς αυτοί μπορούν να ελαχιστοποιηθούν. Στο δεύτερο κεφάλαιο υπάρχει έκθεση εκτίμησης ακινήτου το οποίο βρισκεται επί της οδού Ηπείρου 17, στην περιοχή του σταθμού Λαρίσης, στο κέντρο της Αθήνας. Η έκθεση εκτίμησης πραγματοποιείται διότι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενδιαφέρεται για την αγορά του κτιρίου και την εκμίσθωση αυτού στη συνέχεια, σε τρίτη εταιρεία.Το τρίτο κεφάλαιο βασίζεται στην εκτίμηση ακινήτου το οποίο βρισκεται επί της οδού Πατησίων 81, στο κέντρο της Αθήνας. Η παρούσα έκθεση εκτίμησης πραγματοποιείται διότι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενδιαφέρεται για την αγορά του κτιρίου και την εκμίσθωση αυτού στη συνέχεια, σε τρίτη εταιρεία.Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται χρήση του προγράμματος Arc – Map, ανάλυση χωρικών δεδομένων καθώς και δημιουργία επιμέρους θεματικών χαρτών.
The last part of M.Sc. course of “Applied Statistics in Real Estate Management” requires the syntaxes of this dissertation. It consists of four independent, self inclusive chapters having a main objective the review of the provided course theory. The M.Sc. course was organized by the Department of Statistics of the Athens University of Economics and Business.Chapter numbered one refers to Residential Properties. This kind of investment may arise of good returns with relatively low risk. In this chapter you may find information on real estate appraisal methods and how the residential market works. All this provided through six different and independent case studies which cover this kind of investment. These case studies are fully developed though finance analysis and appliance of the Cash Flow Analysis methodology compliant to the investment valuation on Residential Properties. Finally you may find references regarding the risks emerging from investing on Residential Properties and the ways this risk may be mitigated. Chapter two constitutes by an assessment referring to a property valuation. This premise is sited on 17, Ipirou Street near the center of Athens, in a neighborhood called “Stathmos Larissis” by the Railway Station of the Northern Greece. This assessment has been conducted because the Economic University of Athens was due to buy this property and then lease it to a third company.Chapter three constitutes by an assessment referring to a property valuation. The specific premise is sited on 81, Patission Street in the center of Athens. This assessment has been conducted because the Economic University of Athens was due to buy this property and then lease it to a third company.The fourth and last chapter is dedicated to practicing the ArcGIS software by using ArcMap tools, spatial data analysis and creating maps.
Λέξη κλειδί :Οικιστικά ακίνητα
Αξιολόγηση επενδύσεων
Εκτίμηση ακινήτων
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Ημερομηνία :31-12-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: kappos_2009.pdf

Τύπος: application/pdf