ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστική ανάλυση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας-Πειραιά
Εναλλακτικός τίτλος :Statistical analysis of the atmosphere quality in the urban environment of Athens-Piraeus
Δημιουργός :Λεμπέση, Ελευθερία
Συντελεστής :Ψαράκης, Στέλιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :158σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στη συγκεκριμένη μελέτη ερευνήθηκε κατά πόσο συγκεκριμένοι ατμοσφαιρικοί ρύποι, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα (Co),το όζον (O3), το διοξείδιο του αζώτου (NO2 ),τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10), συσχετίζονται με παράγοντες όπως π.χ. ,η κυκλοφοριακή κίνηση, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες και η τοποθεσία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η αντίστοιχη θεωρία που αφορά σε Παραμετρικές και Μη-Παραμετρικές τεχνικές της Στατιστικής Συμπερασματολογίας. Η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρονται τα δεδομένα της μελέτης και εξετάζεται η στατιστική τους συσχέτιση είναι από 1/1/2007 έως 31/12/2007. Παρουσιάζονται στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση της Αθήνας και του Πειραιά κατά το έτος 2007, αλλά και για τις χρονικές τους μεταβολές. Δεδομένα για τις συγκεντρώσεις, αλλά και για τις μεταβολές των ρύπων, που έχει διαθέσει το Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, το οποίο ανήκει στη Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, έχουν επεξεργαστεί και παρουσιαστεί με τη βοήθεια της Περιγραφικής Στατιστικής. Η επίδραση των ατμοσφαιρικών ρύπων στη δημόσια υγεία των πολιτών της Αθήνας και του Πειραιά, όπως διαφαίνεται μέσα από τα αποτελέσματα των στατιστικών συσχετίσεων είναι σημαντική. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στην προσπάθεια προσανατολισμού σε περιβαλλοντικές πολιτικές, είναι να πεισθεί το σύνολο των πολιτών για την αναγκαιότητα, την αποτελεσματικότητα και μέσα από ενημέρωση για τα οφέλη της μείωσης των συγκεντρώσεων της ρύπανσης σε οικονομικό επίπεδο σε θέματα υγείας.
In this specific study the research was dealing with the fact whether specific atmospheric pollutants, like the carbon monoxide (Co), the Ozone ( O3 ), the dioxide of nitrogen ( NO2 ), the suspended Particles ( PM10 ), are connected with factors ,as for example the circulatory movement, atmospheric conditions and locality. The corresponding theory that concerns in Parametric and Nonparametric statistical methods is used for this aim. The time period to which the data of the study is under examination dates from 1/1/2007 until 31/12/2007. Elements for the atmospheric pollution in Athens and Piraeus in the year 2007 are presented, but also for their time changes. Data on the concentration but also on the changes of pollutants, has allocated the Department of Quality of the Atmosphere which belongs in the Address of Control of the Atmospheric Pollutions and Noise ( MINISTRY OF ENVIRONMENT PLANNING AND PUBLIC WORKS), have processed and presented with the help of Descriptive Statistics. The effect of atmospheric pollutants in the public health of citizens of Athens and Piraeus, as it emerges though the results of the Statistical Correlations is significant. One of the most important matters in the effort of orientation to environmental policies is the citizens as a body to be convinced as to their necessity and effectiveness though information regarding the benefits resulting from the reduction of concentrations of pollution on economic level and on health matters.
Λέξη κλειδί :Ατμοσφαιρικοί ρύποι
Στατιστική ανάλυση
Περιβαλλοντική πολιτική
Αθήνα
Πειραιάς
Ημερομηνία :31-07-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: lempesi_2009.pdf

Τύπος: application/pdf