ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Δημιουργός :Κωστάλας, Στέλιος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη, περιλαμβάνει τη δομή ενός πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου, την ανάλυση των εξόδων του, τους παράγοντες που επηρεάζουν τις δαπάνες υγείας, και παρέχει σημαντικότατες πληροφορίες όπως αποτίμηση εισροών – εκροών σε παρούσες αξίες, αποτύπωση μελλοντικών χρηματοροών, ποιοτική και ποσοτική ανάλυση εμπειρίας δαπανών και πληροφορίες για τον καλύτερο έλεγχό τους.
The present study describes the structure of a teaching general hospital, the analysis of its expenses, the factors that affect the health expenditure and provides important information such as present valuation of inflows – outflows, presentation of future cash flows, qualitative and quantitative empirical analysis of expenses and information for their optimal control.
Λέξη κλειδί :Πανεπιστημιακά νοσοκομεία
Δαπάνες υγείας
Έσοδα-έξοδα
Ημερομηνία :30-11-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: kostalas_2008.pdf

Τύπος: application/pdf