ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το δημογραφικό προφίλ της Ελλάδας την χρονική περίοδο 1960-2000
Δημιουργός :Χαλκιαδάκης, Ιωάννης
Συντελεστής :Κωστάκη, Αναστασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :152σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τα τελευταία σαράντα χρόνια η Ελλάδα παρουσιάζει πολλές αλλαγές στη σύνθεση της, οι οποίες οφείλονται σε διάφορους παράγοντες όπως η θνησιμότητα, η γεννητικότητα καθώς και η μετανάστευση. Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού διαχρονικά, σε συνδυασμό με την αύξηση των θανάτων αλλά και την μείωση των γεννήσεων, είναι θέματα τα οποία θα αναλύσουμε χρησιμοποιώντας τους δημογραφικούς λόγους, δείκτες και πίνακες επιβίωσης της Ελλάδας για την περίοδο1960-2000.
The last forty years, many changes have become in Greece’s composition due to various factors such as mortality, fertility as well as immigration. The continuous increase of population diachronically, in combination with the increase of deaths but also the reduction of births, are subjects that we will analyze using demographic ratios, indexes and survival tables of Greece during the period of 1960-2000.
Λέξη κλειδί :Δημογραφική ανάλυση
Θνησιμότητα
Γεννητικότητα
Μετανάστευση
Ημερομηνία :30-11-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: xalkiadakis_2008.pdf

Τύπος: application/pdf