ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το bancassurance στην Ελλάδα: παράγοντες που επηρεάζουν την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων στις τράπεζες
Εναλλακτικός τίτλος :Bancassurance in Greece: factors affecting the promotion of insurance products by banks
Δημιουργός :Λιοσσάτος, Σωτήριος
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :77σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία ασχολείται με το θεσμό του bancassurance και εστιάζει στην εφαρμογή του στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τραπεζικοί υπάλληλοι στην προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής έγινε έρευνα με στόχο τον εντοπισμό των παραγόντων που οι υπάλληλοι θεωρούν ως τους πιο ανασταλτικούς στην προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων. Η έρευνα έγινε σε δείγμα 60 υπαλλήλων περιφερειακών καταστημάτων τραπεζών με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων με ερωτήσεις «κλειστού τύπου».Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες σύμφωνα με τους υπαλλήλους είναι αυτοί που σχετίζονται με τους ίδιους τους οργανισμούς και συγκεκριμένα ο σχεδιασμός των προϊόντων, τα οποία συχνά δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πελατών, η ελλειπής εκπαίδευση των υπαλλήλων στα ασφαλιστικά προϊόντα και ο αυξημένος ανταγωνισμός (αγορά). Λιγότερο σημαντικοί είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με προβλήματα των πελατών, όπως η υπερχρέωση ή η έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης. Η οικονομική κρίση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αποτελεί αστάθμητο παράγοντα για το μέλλον του bancassurance, όμως, σύμφωνα με την έως τώρα πορεία του θεσμού και με τις απόψεις των ειδικών, προβλέπεται άνοδος των εργασιών bancassurance στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.
This paper is concerned with the concept of bancassurance and focuses on how it is applied in Greece, with a special reference to the problems that bank employees face in promoting insurance products.As part of this dissertation, a survey was conducted in order to identify the factors that bank employees consider as the most impeding in promoting insurance products. A questionnaire consisting of closed-type questions was given to a sample of 60 employees from provincial banks.The results of this survey showed that the most important factors, according to the employees, are the ones related to the organizations themselves, and, in particular, the development of insurance products, which often do not correspond to customers’ real needs, the lack of sufficient training of employees in insurance products and an increase in competition. Factors related to customer problems, such as over-indebtedness or lack of insurance awareness, were considered as of secondary importance. The financial crisis affecting Greece at the moment constitutes an imponderable factor for the future of bancassurance, but, according to its progress so far, as well as estimations by experts, an increase in bancassurance productivity in Greece is expected in the coming years.
Λέξη κλειδί :Bancassurance
Ασφαλιστικά προϊόντα
Insurance products
Τράπεζες
Ημερομηνία έκδοσης :31-12-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: liossatos_2010.pdf

Τύπος: application/pdf