ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υπολογισμός περιθωρίου φερεγγυότητας (Solvency II) με τη βοήθεια του QIS 4
Δημιουργός :Καρφάκης, Παύλος
Συντελεστής :Ζυμπίδης, Αλέξανδρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :106σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία γίνεται αρχικά μια αναφορά στο περιθώριο φερεγγυότητας (Solvency II). Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τον τρόπο υπολογισμού των κεφαλαίων που απαιτούνται για το Solvency II (SCR και MCR). Τέλος παραθέτουμε κάποια συμπεράσματα που προκύπτουν από τον υπολογισμό αυτό.
This practice is originally a reference to solvency (Solvency II). We then present how we calculate the funds required for Solvency II (SCR and MCR). Finally we present some conclusions resulting from this calculation.
Λέξη κλειδί :Φερεγγυότητα
Solvency II
Ισολογισμός
Αποθέματα
Διαχείριση κινδύνου
Ημερομηνία :31-10-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: karfakis_2009.pdf

Τύπος: application/pdf