ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημογραφικές μεταβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης–27 (1992–2006)
Δημιουργός :Τσίπος, Στυλιανός Κ.
Συντελεστής :Κωστάκη, Αναστασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :148σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιείται η περιγραφή και η ανάλυση των τριών βασικών δημογραφικών φαινόμενων (γεννητικότητας, θνησιμότητας και μετανάστευσης) και των βασικών δημογραφικών μέτρων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση-27. Η περιγραφή και ανάλυση πραγματοποιείται με τον υπολογισμό διάφορων αδρών και ειδικών συντελεστών, λόγων και δεικτών των δημογραφικών φαινομένων διαχρονικά για τη περίοδο 1992 έως και 2006. Επίσης, πραγματοποιείται μελέτη της ηλικιακής σύνθεσης και των μεταβολών του πληθυσμού της ΕΕ-27 καθώς και προβολές για τη σύνθεση και το μέγεθος του πληθυσμού αυτής έως το έτος 2056.
In the present dissertation is realised the description and analysis of the basic demographic components (fertility, mortality and migration) and their measurements for the European Union-27.The description and analysis is realised with the calculation of various crude and specific ratios, rates and indicators of demographic phenomena diachronically for the period 1992 up to 2006.Also, is realised study of the age-structure and changes of the EU-27population as well as projections for the structure and the size of its population until year 2056.
Λέξη κλειδί :Δημογραφική ανάλυση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεννητικότητα
Θνησιμότητα
Μετανάστευση
Ημερομηνία :31-12-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: tsipos_2008.pdf

Τύπος: application/pdf