ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστική δειγματοληπτική μελέτη για το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: η περίπτωση των εκπαιδευτικών της Αιγιάλειας
Δημιουργός :Κιντής, Τριαντάφυλλος Π.
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα έρευνα μελετώνται οι τρείς συνιστώσες (συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και προσωπική ολοκλήρωση) της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην περιοχή της Αιγιάλειας Αχαΐας και το πώς συνδέονται με συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά.Το δείγμα αποτέλεσαν 109 εκπαιδευτικοί (78 δάσκαλοι, 19 νηπιαγωγοί και 12 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων), που επελέγησαν με αναλογική στρωματοποιημένη δειγματοληψία.. Η έρευνα έδειξε ότι οι μισοί νοιώθουν συναισθηματικά εξαντλημένοι (25,7% μέση και 23,9% υψηλή συναισθηματική εξάντληση), ενώ το 19,3% νοιώθεινα κάνει τη δουλειά του μηχανικά (αποπροσωποποίηση). Ο έλεγχος συσχετίσεων (χ2) για το σύνολο του δείγματος ανέδειξε την εξαρτησιακή σχέση της συναισθηματικής εξάντλησης με τα χαρακτηριστικά του φύλου, της οικογενειακής κατάστασης, των χρόνων υπηρεσίας και των σπουδών, καθώς επίσης και αυτή μεταξύ φύλου και προσωπικής ολοκλήρωσης. Διερευνώνταςτις συσχετίσεις ανάμεσα στους κλάδους, μόνο σε αυτόν τον δασκάλων είχαμε σημαντικά στατιστικά ευρήματα. Τελικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο εκπαιδευτικός που παρουσιάζει μέτρια ή υψηλή επαγγελματική εξουθένωση, θα είναι μόνιμος υπάλληλος, Δάσκαλος ή εκπαιδευτικός ειδικοτήτων (Μουσικός, Γυμναστής, Καθ. ξένης γλώσσας), άντρας, έγγαμος, με πάνω από 16 χρόνια υπηρεσίας και σπουδές βασικού πτυχίου. Επειδή αρκετά ευρήματα δε συμφωνούν με άλλες έρευνες, χρειάζεται παραπέρα διερεύνηση και προφανώς σε μεγαλύτερη κλίμακα. Σίγουρα όμως η αναγνώριση του προβλήματος και η έγκαιρη λήψη μέτρων, μπορεί να περιορίσει τις αδιαμφισβήτητες επιπτώσεις ενός υπαρκτού φαινομένου.
This research studies the three components (emotional exhaustion,depersonalization and reduced personal accomplishment) of Burnout Syndrome in Egialia,Achaia primary school teachers as well as their relation to certain demographicfeatures.The 109 educators (78 primary school teachers, 19 kindergarten teachers and12 teachers of various educational fields) who took part in the survey were chosen ona proportional stratified sampling. The survey showed that half of the peoplequestioned feel quite high levels (25.7%) or high levels of emotional exhaustion (23.9%),while 19.3% feels depersonalization in relation to students..The checking of correlation (X2) over the total of those questioned revealedthe interrelative connection between emotional burnout and sex features, maritalstatus, working years and studies as well as the relation between sex and reducedpersonal accomplishment. It is noteworthy that while examining the correlation amongeducational fields only that of primary school teachers rendered significant statisticfindings. Concluding we could say that the educator who features medium or highemotional burnout is one who has a permanent post in the Civil Service, is a primaryschool teacher or a teacher of a specified educational field (musician, P.E instructor,Foreign language teacher), male, married, with over 16 years of working experienceand holds an undergraduate degree.Due to the fact that several of the findings are incompatible with othersurveys, further and larger scale research is obviously required.Undoubtedly, the recognition of the problem and the prompt measure takingcan reduce the undeniable consequences of an existing problem.
Λέξη κλειδί :Eπαγγελματική εξουθένωση
Εκπαιδευτικοί
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ημερομηνία :30-04-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: kintis_2009.pdf

Τύπος: application/pdf