ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εκτίμηση αποθέματος εκκρεμών ζημιών στις γενικές ασφαλίσεις
Δημιουργός :Καλύβας, Αθανάσιος
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η οικονομική κατάσταση μιας ασφαλιστικής εταιρίας δεν μπορεί να περιγραφεί επαρκώς χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει εκτίμηση των εκκρεμών της ζημιών. Αποθεματοποίηση ζημιών είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγραφεί η αναλογιστική διαδικασία εκτίμησης των συνολικών υποχρεώσεων που έχει μία ασφαλιστική εταιρία για ζημιές. Η διαδικασία εκτίμησης αυτών των υποχρεώσεων δεν περιλαμβάνει μόνο περίπλοκες τεχνικές αλλά και αξιόλογη προσωπική κρίση, διότι καμία μέθοδος δεν θα προσφέρει τη σωστή απάντηση. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια εισαγωγή στο θέμα της αποθεματοποίησης ζημιών στις γενικές ασφαλίσεις. Στην αρχή θα δούμε κάποιους ορισμούς προκειμένου να εξοικειωθούμε με ορισμένες έννοιες, και στη συνέχεια θα εστιάσουμε στην έννοια, στο σκοπό και στις μεθόδους της αποθεματοποίησης.Έπειτα θα ερευνήσουμε τις κύριες μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούν στην πράξη οι αναλογιστές, προκειμένου να εκτιμήσουν τα αποθέματα των εκκρεμών ζημιών. Ένας μεγάλος αριθμός πινάκων με αριθμητικά παραδείγματα θα συνοδεύει την παρουσίαση με σκοπό να κατανοηθούν και να αφομοιωθούν καλύτερα οι τεχνικές που παρουσιάζονται
The financial condition of an insurance company cannot be described sufficiently without sound loss reserve estimates. Loss reserving is the term used in order to describe the actuarial process of estimating the amount of an insurance company’s liabilities for loss. This estimation process of obligations does not only include complex techniques but also considerable judgement, because no method will provide the correct answer. The intent of the present work is to introduce the subject of loss reserving in the general insurance. In the beginning we will see certain definitions so as to familiarize with some significance, and afterwards we will focus in the significance, in the aim and in the methods of loss reserving.Then we will explore the main methods and techniques that are used in practice by the actuaries, in order to estimate loss reserves. A large number of tables with numerical examples will accompany the presentation in order to help the comprehension of the techniques that are presented.
Λέξη κλειδί :Ασφαλιστική εταιρία
Αποθεματοποίηση ζημιών
Insurance company
Loss reserving
Ημερομηνία :31-12-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: kalyvas_2008.pdf

Τύπος: application/pdf