ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :International portfolio management with the use of derivatives
Δημιουργός :Ρήγας, Ιωάννης
Συντελεστής :Τοπάλογλου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην εν λόγω εργασία, αναπτύσσεται ένα στοχαστικό μοντέλο για τη δυναμική διαχείριση των διεθνών χαρτοφυλακίων. Μοντελοποιείται η αβεβαιότητα μέσω scenario tree για τις τιμές των χρηματοοικονομικών τίτλων. Χρησιμοποιούνται Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου με περίοδο ωρίμανσης ένα μήνα. Οι αποφάσεις για την αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου και την εκ νέου αντιστάθμιση πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση. Το μοντέλο λαμβάνει υπόψη του όλες τις αγορές, την επιλογή των χρηματοοικονομικών τίτλων, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε τίτλου στο χαρτοφυλάκιο και το κόστος συναλλαγών. Εξετάζεται με βάση πραγματικά δεδομένα της αγοράς και σε προκαθορισμένη απόδοση ελαχιστοποιείται το CVAR. Στόχος του μοντέλου είναι να μπορέσει ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου να λάβει, στους κόμβους απόφασης, αποτελεσματικότερες αποφάσεις.
Λέξη κλειδί :Στοχαστικός προγραμματισμός
Διαχείριση κινδύνου
Διαφοροποίηση
CVaR
Γέννηση σεναρίων
Διεθνές Χαρτοφυλάκιο
Currency Hedge
Ημερομηνία :30-03-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: rigas_2017.pdf

Τύπος: application/pdf