ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πόσο ανθεκτικό είναι το ελληνικό εμπορικό τραπεζικό σύστημα: σενάρια και προοπτικές
Δημιουργός :Κουκέλλης, Γεώργιος
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :87σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το 1988 με το Σύμφωνο της Βασιλείας (Basel Capital Accord) έγινε η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια εφαρμογής ενιαίων κανόνων με σκοπό την κεφαλαιακή θωράκιση του τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με αυτό οι τράπεζες έπρεπε να διατηρούν ένα ελάχιστο ύψος εποπτικών ιδίων κεφαλαίων μεγαλύτερο από ένα ποσοστό της πιστωτικής σταθμισμένης θέσης του ενεργητικού τους.Με την πάροδο των χρόνων και την ολοένα και αυξανόμενη έκθεση των πιστωτικών ιδρυμάτων στον πιστωτικό, αλλά και σε νέες μορφές κινδύνων, το Σύμφωνο αυτό αναθεωρήθηκε, εμπλουτίστηκε και το 2004 εκδόθηκε το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ, γνωστό και ως Βασιλεία ΙΙ που σταδιακά εφαρμόστηκε στα τραπεζικά συστήματα των περισσότερων ανεπτυγμένων χωρών.Η έλευση της κρίσης το 2008, προκάλεσε κλυδωνισμούς στο χρηματοοικονομικό σύστημα και αναζητήθηκε η ανάγκη πρόληψης παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον και τη δημιουργία ενός τραπεζικού συστήματος ανθεκτικού, που να έχει τη δυνατότητα να απορροφά τις συνέπειες της Κρίσης όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα και ταχύτερα.Ένα εργαλείο που συνέβαλλε στη θωράκιση του συστήματος ήταν και οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests). Στις ασκήσεις αυτές εφαρμόζονται διάφορα αρνητικά μακροοικονομικά σενάρια τα οποία προσπαθούν να εντοπίσουν τα όρια και τις ευπάθειες του τραπεζικού συστήματος.Η εργασία αυτή πραγματεύεται το εποπτικό πλαίσιο βάσει των υφιστάμενων πλαισίων της Βασιλείας ενώ ταυτόχρονα κάνει μια ανασκόπηση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου τα έτη 2009-2016. Στη συνέχεια παρουσιάζει τις μεθοδολογίες και τα μέρη από τα οποία αποτελούνται οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και παραθέτει τα αποτελέσματα των 4 συστημικών τραπεζών στις ασκήσεις αντοχής του 2015.Τέλος, τονίζονται οι βασικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στο άμεσο μέλλον και προσπαθεί να εκτιμήσει τις πιθανές κεφαλαιακές ανάγκες στο ενδεχόμενο κεφαλαιακής ενίσχυσης.
Λέξη κλειδί :Χρηματοπιστωτικά συστήματα
Συνθήκη της Βασιλείας II
Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα
Ημερομηνία :30-09-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: koukellis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf