ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσδιοριστικοί παράγοντες των περιθωρίων επιτοκίων
Δημιουργός :Φουρτούνης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Λουρή-Δενδρινού, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :117σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τα περιθώρια επιτοκίων που αποκομίζουν οι τράπεζες παγκοσμίως, αποτελούν ένα μείζον θέμα που απασχολεί τόσο τις αγορές όσο και την κοινωνία, ιδιαίτερα μετά την χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε στα μέσα του 2007. Παρατηρείται ότι μελέτες που ερευνούν το συγκεκριμένο θέμα, καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα σχετικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες που καθορίζουν τα περιθώρια επιτοκίων, ανάλογα με τη χώρα που εξετάζεται και τις συνθήκες της οικονομίας.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και η ερμηνεία του θεωρητικού πλαισίου των προσδιοριστικών παραγόντων των περιθωρίων επιτοκίων, με βάση ένα μεγάλο μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας. Αρχικά, εξετάσαμε σε βάθος τους προσδιοριστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τα περιθώρια επιτοκίων των τραπεζών, παραθέτοντας αναγνωρισμένες και έγκυρες μελέτες, ενώ παράλληλα τονίσαμε τις θετικές ή αρνητικές επιδράσεις τους στον προσδιορισμό των επιτοκίων. Έπειτα, συγκρίναμε δύο πρόσφατες μελέτες που ερευνούν τους προσδιοριστικούς παράγοντες των περιθωρίων επιτοκίων σε δύο χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Αυστρία και Γερμανία), προκειμένου να εντοπίσουμε ομοιότητες και διαφορές και επομένως να κατανοήσουμε καλύτερα τους παράγοντες εκείνους που προσδιορίζουν τα περιθώρια επιτοκίων στην “καρδιά” της Ευρώπης.Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της σύγκρισης σχετίζονται με τη δύναμη που διαθέτουν οι τράπεζες στην αγορά, τους κινδύνους που αυτές αντιμετωπίζουν, την αποτελεσματικότητά τους (όσον αφορά την τελική αξία της περιουσίας τους), τις προμήθειες που εισπράττουν από τις μη-παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες, το ΑΕΠ της χώρας προς εξέταση και τα βραχυχρόνια επιτόκια της τοπικής αγοράς. Οι παράγοντες αυτοί φαίνεται να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα καθαρά περιθώρια επιτοκίων. Τέλος, γίνεται αναφορά σε περαιτέρω παράγοντες που θα πρέπει να ελεγχθούν για την επίδρασή τους στα καθαρά περιθώρια επιτοκίων, όπως η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-08.
The interest rate margins earned by banks worldwide, constitute a major concern for both the markets and society, particularly after the financial crisis that started in mid-2007. Many studies have focused on their determinants. It is noticed that these studies lead to different conclusions about the factors which identify the interest rate margins, depending on the country examined and the conditions of the economy.The purpose of this study is the analysis and interpretation of the determinants of the interest margins, based on the relevant literature. Initially, we made a detailed presentation of these determinants as they appear in academic research, while at the same time we stressed their positive or negative effects on the determination of interest rates. Furthermore, we have compared two recent studies regarding the interest rate margins in two countries of Central Europe (Austria and Germany), in order to identify similarities and differences and therefore to better understand the factors that determine interest rate margins in the "heart" of Europe.The most important results of the comparison are related to the way that the net interest margins are affected by the market power of banks, the risks banks face, the efficiency of their operations as well as the commissions from the non-traditional banking operations, the examined country's GDP and the short-term interest rates. Finally, our study stresses the factors that were not considered in previous studies (e.g. the global financial crisis), which should be also examined for their effect on net interest margins post 2007-08.
Λέξη κλειδί :Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίων
Προσδιοριστικοί Παράγοντες Επιτοκίων
Οικονομετρικές Εκτιμήσεις Πάνελ
Ευρωπαϊκές Τράπεζες
Net Interest Margin (NIM)
Determinants of Interest Rates
Panel Estimation
European Banks
Ημερομηνία :31-01-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: fourtounis.pdf

Τύπος: application/pdf