ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η διαχείριση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures-NPEs) στην Ελλάδα: σύγκριση με τη διεθνή πρακτική
Δημιουργός :Οικονόμου, Φαίδων-Ευστράτιος
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση και η γενικότερη αστάθεια της ελληνικής οικονομίας, τροφοδοτήθηκαν και τροφοδότησαν μία παράλληλη χρηματοπιστωτική κρίση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Οι συνέπειες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα κορυφώθηκαν το 2015 με την υποχρεωτική τραπεζική αργία και την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων. Μέσα από την αλληλεπίδραση των αναλυόμενων παραγόντων και συνθηκών του υφιστάμενου πλαισίου, ανήλθε στην ελληνική οικονομία ένα μείζον ζήτημα: αυτό της διαχείρισης ενός ιδιαιτέρως υψηλού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων ως προς το σύνολο των δανείων. Η αδυναμία ενός αυξανόμενου αριθμού οφειλετών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έχει μετατραπεί σε αδυναμία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας να λειτουργήσει φυσιολογικώς και να χρηματοδοτήσει βιώσιμα και αναπτυξιακά σχέδια που θα βελτίωναν την κατάσταση στην ελληνική οικονομία. Το σύνθετο αυτό ζήτημα απαιτεί άμεση και αποφασιστική αντιμετώπιση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τόσο εθνικούς – όσο και διεθνείς. Το ανωτέρω πρόβλημα, αναλύεται και συγκρίνεται με αντίστοιχες καταστάσεις που αντιμετώπισαν στο παρελθόν και άλλες οικονομίες, εντός και εκτός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις λύσεις που επέλεξαν να ακολουθήσουν.
The ongoing economic recession and the general instability of the Greek economy, is also fueled by a parallel financial crisis in the Greek banking system. The consequences that the Greek credit institutions had to address , peaked in 2015 with the mandatory bank closure and the need to impose capital controls. Through the interaction of the main factors and conditions of the existing framework, a main issue was raised: the problem of managing a high ratio of Non Performing Loans to Total Loans. The inability of a growing number of debtors to meet their obligations has transformed to a banking system’s inability to function normally and to finance sustainable and developmental projects that would improve the situation in the Greek economy. This complex issue requires immediate and decisive treatment of all the stakeholders, both nationally - and internationally. The above problem is analyzed and compared with similar situations encountered in the past in other economies, both within and outside the European Union framework, as well as the solutions chosen to be followed on those situations.
Λέξη κλειδί :Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια
Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα
Τραπεζική Ένωση
Ρυθμισμένα Ανοίγματα
Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα
Non Performing Loans
Non Performing Exposures
Forborne Loans
Greek Banking System
Banking Union
Ημερομηνία :31-01-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Oikonomou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf