ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρία αποθεμάτων: εκτίμηση της ζήτησης των προϊόντων, κόστη, συνήθεις πολιτικές
Δημιουργός :Μεταξάς, Δημήτρης Α.
Συντελεστής :Κυριακίδης, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :The production planning and inventory control aims to find the "balance" between two contradictory objectives, in terms of minimization the overall running costs of a business: the reduction of the available stock and at the same time the sufficient existence of available goods to cover the market demand.The compromise between these two objectives is achieved by creating appropriate mathematical rules for time (when?) and quantity (how much?) movement of the stock. To obtain this equilibrium, there have been proposed different mathematical models that quantify the cost parameters and express the total cost of business using optimization techniques.This paper focuses on the presentation of the most widely used deterministic models that can be applied to define the optimal inventory control.
Ο προγραμματισμός παραγωγής και ελέγχου αποθεμάτων αποσκοπεί στην εύρεση της “χρυσής τομής” μεταξύ δύο αντιφατικών στόχων, από πλευράς ελαχιστοποίησης του συνολικού κόστους λειτουργίας μιας επιχείρησης: της μείωσης απ’ τη μία του διαθέσιμου αποθέματος και της ύπαρξης απ’ την άλλη ικανής ποσότητας διαθέσιμων αγαθών έτσι ώστε να καλύπτεται η ζήτησή τους στην αγορά.Η ισορροπία μεταξύ των δύο στόχων επιτυγχάνεται με την δημιουργία κατάλληλων μαθηματικών κανόνων για τη χρονική (πότε;) και ποσοτική (πόσο;) διακίνηση του αποθέματος. Για το σκοπό αυτό, έχουν προταθεί διάφορα μαθηματικά μοντέλα, τα οποία ποσοτικοποιούν τις παραμέτρους κόστους και εκφράζουν το συνολικό κόστος λειτουργίας της επιχείρησης με τη χρήση συναρτήσεων βελτιστοποίησης.Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανασκόπηση των πιο διαδεδομένων ντετερμινιστικών μοντέλων που μπορούν να εφαρμοστούν με σκοπό τον προσδιορισμό του βέλτιστου ελέγχου αποθεμάτων.
Λέξη κλειδί :Έλεγχος αποθέματος
Προγραμματισμός παραγωγής
Ημερομηνία :31-03-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: metaxas.pdf

Τύπος: application/pdf