ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Stochastic dynamic programming and practical applications
Εναλλακτικός τίτλος :Στοχαστικός δυναμικός προγραμματισμός και πρακτικές εφαρμογές
Δημιουργός :Christou, Konstantina
Χρήστου, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Κυριακίδης, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :103σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :The subject of the thesis is Dynamic Programming and the study of its applications. We introduce the basic idea about Dynamic Programming and we focus on models with finite time space in theoretical and practical level. Furthermore we analyze the theory of the discounted Dynamic Programming and with specific methods we solve some numerical examples. In particular we present the stock control problem, the maintenance problem of a machine and the maintenance problem of a machine in a production system. Finally, we study the vehicle routing delivery problem. Some of these numerical examples have been solved by using the Solver of Microsoft Excel.
Η διπλωματική εργασία ασχολείται με τον Δυναμικό Προγραμματισμό και μελετά ορισμένες βασικές εφαρμογές του. Αρχικά γίνεται μία εισαγωγή στη βασική ιδέα του Δυναμικού Προγραμματισμού και στην συνέχεια παρουσιάζονται τα μοντέλα πεπερασμένου χρονικού ορίζοντα τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο παραδειγμάτων. Αναλύεται θεωρητικά ο αποπληθωρισμένος Δυναμικός Προγραμματισμός και εφαρμόζονται οι μέθοδοί του σε αριθμητικά παραδείγματα. Συγκεκριμένα, εξετάζουμε το πρόβλημα του ελέγχου αποθεμάτων σ’ ένα κατάστημα ποδηλάτων ενώ στη συνέχεια επιλύονται τα προβλήματα της βέλτιστης συντήρησης ενός μηχανήματος τόσο γενικά όσο και ειδικά σε μία βιομηχανική μονάδα παραγωγής. Τέλος, μελετάται το πρόβλημα της δρομολόγησης οχήματος μεταφοράς προϊόντων από αποθήκη σε πελάτες. Στις εφαρμογές που απαιτείται η χρήση του υπολογιστή χρησιμοποιείται το Solver του Microsoft Excel.
Λέξη κλειδί :Δυναμικός προγραμματισμός
Έλεγχος αποθέματος
Εξίσωση βελτιστοποίησης
Ημερομηνία :31-07-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Christou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf