ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συλλογιστική σκέψη στη σχιζοφρένεια
Εναλλακτικός τίτλος :Reasoning in schizophrenia
Δημιουργός :Καψάλη, Φωτεινή
Συντελεστής :Βασδέκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Introduction:Logical reasoning deficits as a result of severe disturbance of thinking inschizophrenia, is always considered as the hallmark of the disorder , although the study ofreasoning in the disorder is not adequate. Previous researches suggests that there are certaincognitive features in schizophrenia. Patients seem to seek less information beforemake a decision, and that is described in the literature as a ‘data gathering bias’. Thisleads to a ‘jump to conclusion’ style of reasoning that may contribute to delusion (Huq etal, 1988) and remains even after resolution of the delusional thought (Peters et al,2006,Garety et al,2005).In view of the above considerations, this study was designed with the aim to delineate reasoningability in schizophrenia in relation with psychopathology , by examining if there statistical significantdifference in patients performance , in the beginning and the end of their hospitalisation, insyllogisms (small sets of inferences that are based on two premises, that are direct tests of logicalperformance), varying the content of syllogism by using a) valid syllogisms, b) invalid syllogismsc) optical illusions.Method : A total of 49 patients who met the ICD-10 criteria for schizophrenia, hospitalised to 2ndPsychiatric Department of ‘Attiko’ Genaral HospitalConclusion: There was not statistιcal significant difference in patients performance, before andafter treatment, at 95% significant level. More specifically, for valid syllogisms : t paired test=-1,89, p= 0,06 , for optical illusions : t paired test =0,48, p= 0,703 and for invalid syllogisms : tpaired test = -1,08, p= 0,28) .
Εισαγωγή: Τα ελλείματα στη συλλογιστική σκέψη, ως αποτέλεσμα της διαταραχής της σκέψηςστη σχιζοφρένεια, θεωρούνται ως ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της νόσου, παρ’ολο που η μελέτη της συλλογιστικής σκέψης στη σχιζοφρένεια δεν είναι επαρκής. Προηγούμενες μελέτες υποστηρίζουν την ύπαρξη συγκεκριμένου τρόπου σκέψης, σύμφωνα με τον οποίο, οι ασθενείς λαμβάνουν υπόψιν τους λιγότερες πληροφορίες πριν καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα και αυτό καταγράφεται στη βιβλιογραφία ως ‘λανθασμένη συλλογή στοιχείων’. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη των απαντήσεων ασθενών με σχιζοφρένεια κατά τη φάση υποτροπής της νόσου και στη συνέχεια στη φάση σταθεροποίησης της, σε συνάρτη ση με τη ψυχοπαθολογία που εμφανίζουν οι ασθενείς στις δύο χρονικές στιγμές και τη φαρμακευτι-κή αγωγή που έχουν λάβει. Μέθοδος: Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου έχει σχεδιασθεί η καταγραφή των απαντήσεων που προκύπτουν κατά την έκθεση σε συνθήκες ελεγχόμενων εκφάνσεων της λογικής ειδικότερα σε :α) έγκυρους (valid) συλλογισμούς β) άκυρους (invalid) συλλογισμούς και γ) οπτικέςπαραισθήσεις (illusion) .Στη μελέτη συμμετέχουν 49 ασθενείς με διάγνωση ́σχιζοφρένεια ́κατά ICD-10, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στην Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου ‘Αττικό’. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν στα ίδια ψυχομετρικά τεστ κατά την αρχή της νοσηλείας και στη φάση εξιτηρίου από το Νοσοκομείο. Συμπεράσματα: ’Οπως προέκυψε, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις των ασθενών πριν και μετά τη θεραπεία σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 95% για καμία κατηγορία συλλογισμών. Πιο συγκεκεκριμένα για τους έγκυρους συλλογισμούς : t paired test =-1,89, p=0,06) , για τις οπτικές ψευδαισθήσεις : t paired test =0,48, p= 0,703 και για τους άκυρους συλλογισμούς : t paired test = -1,08, p= 0,28)
Λέξη κλειδί :Σχιζοφρένεια
Διαταραχή σκέψης
Ημερομηνία :31-10-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kapsali.pdf

Τύπος: application/pdf