ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο πιστωτικός κίνδυνος
Δημιουργός :Σπαθούλα, Αγορή
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :115σ.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 113-115
Περίληψη :Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει το πλέον έγκαιρο και καθοριστικό πρόβλημα για την πορεία και τη βιωσιμότητα της οικονομίας μιας χώρας. Ο λόγος βέβαια για τον πιστωτικό κίνδυνο, δηλαδή, την αδυναμία μιας οντότητας(δανειολήπτης) να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, πληρώνοντας δάνεια και άλλες χορηγήσεις. Η ανάλυσή του ξεκινά με μια αναφορά σε όλα τα είδη κινδύνων που υπάρχουν και μπορεί να απειλήσουν μια χώρα και την οικονομία της, ενώ στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στον πιστωτικό κίνδυνο, τα είδη του πιστωτικού κινδύνου και τις μορφές με τις οποίες μπορεί να εμφανιστεί. Επίσης, γίνεται αναφορά στις πιστωτικές διαβαθμίσεις, και γίνεται μια εισαγωγή για τη λειτουργία των οίκων αξιολόγησης. Στη συνέχεια εισερχόμαστε στο κύριο θέμα της εν λόγω μελέτης. Συγκεκριμένα, ο πιστωτικός κίνδυνος αναλύεται μέσα από την εξέλιξη των υποδειγμάτων μέτρησής του, αναφέρονται τα είδη των υποδειγμάτων που υπήρχαν καθώς και τα πιο σύγχρονα υποδείγματα και τα πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα μεταξύ τους. Γίνεται αναφορά στους οίκους αξιολόγησης, σχετικά με τη λειτουργία και το ρόλο τους και στη συνέχεια, καθώς και μια επισκόπηση για το έργο τους τα τελευταία χρόνια ύπαρξής τους. Ακολουθεί ενότητα για το σύμφωνο της Βασιλείας, την ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού και αξιόπιστου ρυθμιστικού πλαισίου για την ομαλή λειτουργία των τραπεζών, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο κύριο θέμα αναφοράς είναι η κρίσεις χρέους και τι γίνεται στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας. Ακολουθεί ενότητα που αφορά τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις που συγκλόνισαν την παγκόσμια οικονομία. Η ενότητα ξεκινάει με μια αναφορά στις χρηματοπιστωτικές κρίσεις γενικά, δίνοντας τους απαραίτητους ορισμούς, στη συνέχεια παρέχονται ιστορικά στοιχεία σχετικά με κρίσεις που συγκλόνισαν την ανθρωπότητα και έκβαση της ενότητας εξετάζουμε την περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, αναλύονται τα αίτια και οι δυσμενείς συνέπειες που έπληξαν και πλήττουν τη χώρα. Η τελευταία ενότητα περιλαμβάνει μια ανασκόπηση των όσων αναφέρθηκαν στο σύνολο της εργασίας. Εδώ συνοψίζουμε όλα όσα αναλύσαμε στη συγκεκριμένη εργασία, τα θέματα που μας απασχόλησαν, και προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, οι οποίες αφορούν τη μέτρηση αλλά και το θέμα του πιστωτικού κινδύνου γενικότερα.
Λέξη κλειδί :Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικό χρήμα
Αξιολόγηση
Χρηματοπιστωτική κρίση
Ελλάδα
Credit risk
Credit policy
Credit Rating Agencies
Greece
Ημερομηνία έκδοσης :2013

Αρχείο: Spathoula_5236.pdf

Τύπος: application/pdf