ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχείριση Κινδύνων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
Δημιουργός :Τσόντος, Ευστράτιος
Συντελεστής :Σακελλάρης, Πλούταρχος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78σ. ;διαγρ.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 77-78
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να συγκεντρώσει όλες τις πιθανές στρατηγικές χρήσης ενεργειακών παραγώγων που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους συμμετέχοντες σε μια σύγχρονη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανάγκη της αντιστάθμισης προέκυψε από την απελευθέρωση της χονδρικής και της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ισχύος, κάτι που επέτρεψε στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας να μεταβάλλεται καθημερινά και να μην παραμένει σταθερή για μεγάλα χρονικά διαστήματα από ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε αυτό συνέβαλλε και η εισαγωγή εργαλείων και μεθόδων που συναντάμε σε όλες τις σύγχρονες και ώριμες χρηματοοικονομικές αγορές. Η ανάλυση αφορά τον κίνδυνο αγοράς όπως εκφράζεται μέσα από τον κίνδυνο τιμών και τον κίνδυνο ποσοτήτων. Αυτό συμβαίνει γιατί οι υπόλοιποι κίνδυνοι που παρουσιάζονται μπορούν να αντισταθμιστούν με τη χρήση των κλασικών χρηματοοικονομικών παραγώγων.Το 1ο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στο αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας, τα βήματα για την πλήρη απελευθέρωση της εμπορίας του και απογαλακτισμού του από την κρατική εποπτεία και διαχείριση. Παρουσιάζεται η λειτουργία της τρέχουσας αγοράς μέσα από το παράδειγμα της Ελληνικής πραγματικότητας. Αποσαφηνίζονται οι διαφορές μεταξύ των ενεργειακών αγορών και των χρηματοοικονομικών αγορών και τονίζεται η αξία της διαχείρισης κινδύνων στον ενεργειακό τομέα.Στο 2ο κεφάλαιο, αφού κατηγοριοποιηθούν οι πιθανοί χρήστες των χρηματοοικονομικών παραγώγων, γίνεται αναλυτική παρουσίαση όλων των χρηματοοικονομικών παραγώγων που έχουν αναπτυχθεί στην προθεσμιακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, χρηματιστηριακών και εξωχρηματιστηριακών. Οι διμερείς δομημένες συναλλαγές είναι μια ξεχωριστή και ειδική κατηγορία παραγώγων ειδικά για τον τομέα της ενέργειας, δεν συναντώνται πουθενά αλλού και παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα ευελιξίας στους χρήστες τους ακόμα και έναντι των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.Τέλος στο 3ο κεφάλαιο αποσαφηνίζεται η θέση κάθε συμμετέχοντα στην αγορά και η προτίμησή του απέναντι στο ρίσκο. Αναλύονται όλοι οι χρηματοοικονομικοί και επιχειρησιακοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η εργασία κλείνει με την αριθμητική και διαγραμματική απεικόνιση όλων των ευρέως χρησιμοποιούμενων στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου με παράλληλη σύγκριση μεταξύ τους σε ορισμένες περιπτώσεις.
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρική ενέργεια
Χρηματοοικονομικός κίνδυνος
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Electricity
Financial risk
Financial management
Financial policy
Ημερομηνία έκδοσης :2014

Αρχείο: Tsontos_2014.pdf

Τύπος: application/pdf