ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : υδροηλεκτρικά
Δημιουργός :Βαρδακούλιας, Ιάσων
Συντελεστής :Βλάχου, Ανδριάνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :viii, 128σ.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 119-128
Περίληψη :Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της αξιοποίησης των Υδροηλεκτρικών έργων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με έμφαση στην Ελλάδα. Εξετάζονται τα στάδια και οι δυσκολίες μελέτης και κατασκευής υδροηλεκτρικών έργων, κυρίως ταμιευτήρα, μαζί με συγκεκριμένες λεπτομέρειες πάνω στην πολυπλοκότητα του προβλήματος. Διερευνώνται τόσο οικονομικά στοιχεία κατασκευής, λειτουργίας και απόδοσης, όσο και περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις. Τέλος, παρουσιάζονται στοιχεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και βασικές πληροφορίες πάνω στις υπόλοιπες μορφές ηλεκτροπαραγωγής, συγκριτικά με τα υδροηλεκτρικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια εισαγωγή στις κύριες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ συμβατικών και ανανεώσιμων μορφών παραγωγής και περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία μετατροπής της πρωτογενούς ενέργειας σε ηλεκτρική, για την κάθε τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής. Παράλληλα, αναφέρονται συνοδευτικές επιδράσεις της κάθε τεχνολογίας στην κοινωνία και το περιβάλλον.Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή των Υδροηλεκτρικών έργων. Διαφοροποιούνται τα υδροηλεκτρικά έργα σε μικρά και μεγάλα και περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία ηλεκτροπαραγωγής, για το κάθε είδος, τα επιμέρους τμήματα, από τα οποία αποτελούνται τα ΥΗΕ και οι σύνοδες επιρροές τους στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία, μαζί με τεχνικές λεπτομέρειες κατασκευής. Επιπλέον, αναφέρονται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις και η συμβολή των υδροηλεκτρικών έργων στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα οικονομικά στοιχεία των Υδροηλεκτρικών έργων. Περιγράφονται οι αρχικές δαπάνες, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, το ανηγμένο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ο βαθμός αποπληρωμής, σε όρους ενέργειας. Επίσης, περιλαμβάνονται στοιχεία περιβαλλοντικών οικονομικών, καθώς και συγκριτικά στοιχεία κόστους με τις υπόλοιπες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα ΥΗΕ εντός της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Διατυπώνεται το θεσμικό πλαίσιο της χώρας, μαζί με τους εθνικούς στόχους για το 2020 και το 2050, καθώς και πληροφορίες πάνω στο υδροδυναμικό και τη δυνητική εκμετάλλευσή του. Επιπρόσθετα, παρατίθενται διαχρονικά στοιχεία ηλεκτροπαραγωγής ανά μορφή παραγωγής, μαζί με στοιχεία εγκατεστημένης ισχύος. Τέλος, παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία των υφιστάμενων μορφών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Λέξη κλειδί :Ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές
Υδροηλεκτρικά έργα
Υδροηλεκτρική παραγωγή
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί
Renewable energy sources
Hydroelectric power
Hydroelectric power palnts
Ημερομηνία έκδοσης :2014

Αρχείο: Vardakoulias_2014.pdf

Τύπος: application/pdf