ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση αλβουμινουρικού λόγου σε ασθενείς μονάδος εντατικής θεραπείας
Δημιουργός :Ζερβάκης, Δημήτριος
Συντελεστής :Μπεσμπέας, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :367σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σε 67 διαδοχικούς ασθενείς που εισήχθησαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας κατά τη διάρκεια 2μηνών μετρήθηκε ο αλβουμινουρικός λόγος (albumin to creatinine ratio, ACR) κατά το πρώτο, τρίτο και δέκατο 24ωρο της νοσηλείας. Η ανεύρεση αυξημένων τιμών ήταν πολύ συχνή (77,6%) ήδη από το πρώτο και κατέστη σχεδόν καθολική κατά το δέκατο 24ωρο νοσηλείας (92,3%). Η αρχική αύξηση απεδόθη στην αύξηση της αποβαλλόμενης λευκωματίνης (μέση τιμη = 87,40 mg/l), η διαδοχική στη συνέχεια όμως περαιτέρω αύξηση στη μείωση της συγκέντρωσης της κρεατινίνης ούρων (μέση τιμή = 33,28mg/dl). Η αύξηση της τιμής του αλβουμινουρικού λόγου του πρώτου 24ώρου σχετίστηκε μέσω λογιστικής παλινδρόμησης με αύξηση της πιθανότητας θανάτου και ανάγκης τεχνικής υποστήριξης της νεφρικής λειτουργίας (συντελεστές αποδιδόμενοι μέσω λογιστικής παλινδρόμησης μετη λογαριθμική μορφή του ACR : επιβίωση= 0,58, ανάγκη CVVH= 0,89). Η συγκέντρωση της κρεατινίνης των ούρων σχετίστηκε με αυξημένη πιθανότητα θανάτου κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας στη ΜΕΘ και κατά τη διάρκεια της συνολικής νοσηλείας στο Νοσοκομείο (αποδιδόμενοι συντελεστές: θάνατος στη ΜΕΘ= - 0,208, θάνατος στο Νοσοκομείο= - 0,09). Σταθερό εύρημα υπήρξε η μείωση της κρεατινίνης του ορού στους ασθενείς που μετρήθηκαν. Ο αλβουμινουρικός λόγος φαίνεται να σχετίζεται με αυξημένη κλινική βαρύτητα όταν μετράται στο πρώτο 24ωρο, στη συνέχεια δε της νοσηλείας έμμεσα αποκαλύπτει προβλήματα σχετικά με διατροφή και απώλεια μυικής μάζας. Η διάγνωση της οξείας νεφρικής βλάβης βάσει κρεατινίνης είτε στα πλαίσια των κριτηρίων RIFLE είτε μέσω υπολογισμού κάθαρσης πλάσματος, φάνηκε να συναντά σοβαρούς περιορισμούς στο υλικό μας.
Urine albumine to creatinine ratio (ACR) was measured on the first, third and tenth day of hospitalization.of 67 ICU patients admitted during a two month period. Abnormally high ACR values were common at the time of admission (77,6%) and became a global finding on day 10(92,3%). High values on admission reflected increased urine albumin (mean value= 87,40 mg/l) but high values on the 10th day were mainly attributed to decreased urine creatinine (mean value= 33,28mg/dl). Abnormally high ACR on admission was found to be indicative of high probability of death and the need for continuous renal replacement therapy (logistic regression attributed coefficients for ln transformation of acr of day 1: death=0,58, need for CRRT= 0,89). Abnormally low urine creatinine levels on day 10 were found to be indicative of high ICU and total hospital probability of death (logistic regression for urine creatinine in mg/dl attributed coefficients: ICU death= - 0,208, Hospital death= - 0,094). A gradual decrease in serum creatinine concentration was a persistent finding. ACR correlated with high morbidity and mortality when measured early after admission. All along the ten first days in the ICU, it became an indirect marker of poor nutrition and deconditioning. Acute kidney injury documentation based either on serum creatinine measuments or creatinine clearance calculations was found to encounter serious limitations in the ICU patient.
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική έρευνα
Ιατρική
Ημερομηνία έκδοσης :11-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zervakis_2014.pdf

Τύπος: application/pdf